Tjänster & blanketter

För bästa användning av blanketter bör Word-filen användas i första hand i det fall det erbjuds nedan. Pdf-filen går inte att spara om det inte finns fullständig Adobe Acrobat installerad. Vissa Word-blanketter innehåller makron och inställningar som inte följer med Pdf-filen.

Tjänst Välj
Alkohol, tobak och serveringstillstånd
Anmälan komplettering serveringsansvariga Word PDF
Anmälan om cateringtillstånd Word PDF
Anmälan om e-fullmakt behörighet Word PDF
Anmälan om försäljning av folköl och tobaksvaror Word PDF
Anmälan om kryddning av snaps Word PDF
Anmälan om provsmakning Word PDF
Anmälan upphörande av serveringstillstånd Word PDF
Anmälan verksamhetsförändring Word PDF
Anmälan ändrade ägar- och styrelseförhållande Word PDF
Ansökan stadigvarande förändring Word PDF
Ansökan stadigvarande tillstånd inkl. finansieringsplan Word PDF
Ansökan tillfällig förändring Word PDF
Ansökan tillfälligt serveringstillstånd Word PDF
Avanmälan om försäljning av folköl och tobak Word PDF
Restaurangrapport Word PDF
Anmälan till socialtjänsten
Anmälan till socialtjänsten-Info.material Word PDF
Formulär för anmälan individ- och familjeomsorg Word PDF
Biblioteken
Ditt bibliotekskonto E-tjänst
Bo & bygga
Ajourhållning av lägenhetsregister för flerbostadshus Länk till SKL
Ajourhållning av lägenhetsregister för småhus Länk till SKL
Anmälan för ej bygglovpliktig åtgärd Word PDF
Anmälan om kontrollansvarig Word PDF
Anmälan om samråd inom strandskyddsområde Word PDF
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Word PDF
Ansökan om Bygglov – Marklov – Rivningslov Word PDF
Ansökan om detaljplan Word PDF
Ansökan om detaljplan med fast.indelningsbest. Word PDF
Ansökan om dispens från strandskydd Word PDF
Ansökan om dispens för åtgärd inom kommunala naturreservat och kulturreservat Word PDF
Ansökan om grävningstillstånd E-tjänst
Begäran om planbesked Word PDF
Beställning av mätningstjänster Word PDF
Beställning av nybyggnadskarta Word PDF
Bostadsanpassningsbidrag - medgivande Word PDF
Bygganmälan-Braskamin PDF
Enkelt avhjälpta hinder PDF
Intresseanmälan – Tomt för verksamhet Word PDF
Medgivande av sotning Word PDF
Mätningstjänster Word PDF
Nedanstående blanketter gäller för dig som ansökt om bygglov innan 2 maj 2011
Anmälan om kvalitetsansvarig Word PDF
Bygganmälan/Rivningsanmälan Word PDF
Djur
Ansökan om tillstånd för hållande av djur Word PDF
Donationer
Ansökan Malmö stads familjepensionskassas stipendiefond Word PDF
Ansökan om bidrag barn förskola - skola Word PDF
Ansökan om bidrag barn privat Word PDF
Ansökan om bidrag vuxna Word PDF
Bilaga till ansökan Kruse och Trolle/Hervander Word PDF
Familj
Ansökan om att ta emot utländskt barn i syfte att adoptera Word PDF
Fritid
Ansökan för registrering Word PDF
Ansökan om registrering för lotteri Word PDF
Intresseanmälan för odlingslott E-tjänst
Löneuppgift avseende grundbidrag Word PDF
Löneuppgift avseende lönebidrag Word PDF
Redovisning startbidrag Word PDF
Underlag för arrangemangsbokning Word PDF
Uppgifter till föreningsregister Word PDF
Färdtjänst
Ansökan om färdtjänst Word PDF
Ansökan om Riksfärdtjänst Word PDF
Medicinskt utlåtande avseende färdtjänstansökan Word PDF
Medicinskt utlåtande avseende riksfärdtjänstansökan Word PDF
Förskola
Ansökan till förskola/familjedaghem-även byte E-tjänst
Ansökan till förskola/familjedaghem-även byte (blankett) Word PDF
Anmälan om förändrad vistelsetid Word PDF
Anmälan om plats i allmän förskola barn 3-5år Word PDF
Ansökan om autogiro PDF
Ansökan om godkännande för fristående förskola Word PDF
Ansökningsblankett om rätt till bidrag EPO Word PDF
Ansökan om tilläggsbelopp-förskolor Word PDF
Ansökan om tilläggsbelopp fristående förskola Word PDF
Budgetmall för fristående förskola Excel
Budgetmall för enskild pedagogisk omsorg Excel
Ansök om autogiro PDF
Inkomstanmälan för barnomsorg PDF
Inkomstanmälan/Ändring av räkningsmottagare Word PDF
Uppsägning av plats i förskoleverksamheten Word PDF
Försörjningsstöd
Ansökan om fortsatt försörjningsstöd PDF
Provberäkning E-tjänst
Grundskola
Ansökan om att fullgöra skolplikt på annat sätt Word PDF
Ansökan om byte av skola Word PDF
Ansökan om skolskjuts Word PDF
Ansökan till fritidshem Word PDF
Hitta din hemskola - grundskolornas upptagningsområde E-tjänst
Information om personuppgiftslagen (PuL) Word
Inkomstanmälan för fritidshem PDF
Ledighetsansökan för elev Word PDF
Uppsägning av fritidshemsplats Word PDF
Uppsägning av modersmålsundervisning Word Pdf
Utskrivning av elev Word PDF
Gymnasieskola
Ansökan om gymnasiekort-resebidrag Word PDF
Ansökan om inackorderingsbidrag Word PDF
Ansökan om skolskjuts - gymnasiesärskola Word PDF
Ansökan om tilläggsbelopp för elev med omfattande behov Word PDF
Anvisning till ansökan om tilläggsbelopp gy-gysär Malmö PDF
Blankett för pedagogisk utredning och bedömning Word PDF
Information om gymnasiekort-resebidrag PDF
Regler om ansökan inackorderingsbidrag Word PDF
Tillämpningsbestämmelser för skolskjuts inom gymnasiesärskola Word PDF
Utredning och pedagogisk bedömning av en elevs behov Word PDF
Utvärdering av-förlängd ansökan om tilläggsbelopp... Word PDF
Överenskommelse arbetsförlagd utbildning-lärare Word Pdf
Jobb & praktik
Arbetsgivarintyg E-tjänst
Inkomstintyg E-tjänst
Tjänstgöringsintyg E-tjänst
Kultur
Ansökan Konstmuseets fondbidrag för bildkonstnärer Word PDF
Ansökan Konstmuseets stipendier för bildkonstnärer Word PDF
Beställning av fotouppdrag, Konstmuseet Word PDF
Bouppteckningsbeställning. Stadsarkivet Word PDF
Livsmedel
Anmälan om livsmedelsanläggning Word PDF
Anmälan om upphörande av verksamhet Word PDF
Anmälan tidsbegränsad livsmedelsanläggning Word PDF
Verksamhetsbeskrivning för livsmedelsanläggning Word PDF
Miljö
Anmälan_Installation av cistern Word PDF
Anmälan/Ansökan yrkesmässig användning av bekämpningsmedel Word PDF
Anmälan blästring och eller målningsverksamhet Word PDF
Anmälan inrättande/ändring av avloppsanordning Word PDF
Anmälan köldmedieanläggning Word PDF
Anmälan om bassängbad Word PDF
Anmälan om enskild avloppsanordning koloni Word PDF
Anmälan om hemkompostering-matavfall PDF
Anmälan om mellanlagring av farligt avfall Word PDF
Anmälan om miljöfarlig verksamhet Word PDF
Anmälan om PCB-sanering Word PDF
Anmälan om sanering-kvicksilver Word PDF
Anmälan om solarieverksamhet Word PDF
Anmälan om upphörande av verksamhet Word PDF
Anmälan om verksamhet för hygienisk behandling Word PDF
Anmälan skola, förskola, fritids - enligt 38 § Word PDF
Ansökan installation av värmepump Word PDF
Ansökan om tillstånd för hållande av djur Word PDF
Anvisning till anmälan av miljöfarlig verksamhet Word PDF
Dokumentation PCB - Sanering av Fogmassor Word PDF
Dokumentation PCB - Sanering av Golvmassor Word PDF
Dokumentation PCB - Sanering av Isolerrutor Word PDF
Dokumentation PCB - Sanering av Kondensatorer Word PDF
Inventeringsprotokoll PCB Fogmassor Word PDF
Inventeringsprotokoll PCB Golvmassor Word PDF
Inventeringsprotokoll PCB Isolerrutor Word PDF
Inventeringsprotokoll PCB Kondensatorer Word PDF
Rapport. Genomförd PCB-sanering Word PDF
Rapport inventerad PCB Word PDF
Skrotningsintyg oljecistern Word PDF
Årsrapport för företag med grafisk & fotografisk verksamhet Word PDF
Årsrapport för kemtvätt Word Pdf
Årsrapport för tandläkare Word PDF
Årsrapport för tankstationer och fordonstvättar Word PDF
Årsrapport för verksamheter med hantering av lösningsmedel Word PDF
Årsrapport för verkstäder Word PDF
Årsrapport miljöfarlig verksamhet Word PDF
Ändring av befintlig verksamhet_hälsoskydd och solarie Word PDF
Ändringsanmälan-skola, förskola, fritids Word PDF
Trafik
Ansökan om nyttokort, parkeringstillstånd för nyttotrafik Word PDF
Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Word PDF
Läkarintyg Word PDF
Ansökan om vägvisning Word PDF
Ansök om boendeparkering (länk) Ansök om boendeparkering
Ansök om trafikanordningsplan E-tjänst
Trafikanordningsplan för vägarbete och belamring Word PDF
Vatten & avfall
Lämna din vattenmätarställning E-tjänst
VA Syd Blanketter
Vuxenutbildning
Ansökan till komvux Komvux
Vård & Omsorg
Ansökan om avgiftsreducering för dubbel bostadskostnad Word PDF
Ansökan om insatser Word PDF
Ansökan om ersättning för merkostnad enl LSS 9 § 2 PDF Excel
Hitta och jämför äldreboenden (länk) Hitta och jämför äldreboenden
Ansök om autogiro PDF
Inkomstförfrågan Word PDF
Överförmyndarärenden
Anhållan om uttag från spärra bankräkning Word PDF
Anmälan_ansökan om behov av åtgärder gällande förmynderskap för barn Word PDF
Ansökan/Anmälan god man förvaltare Word PDF
Anvisningar - Årsräkning/sluträkning Word PDF
Begäran om anstånd Word PDF
Checklista ny ställföreträdare PDF
Förteckning över egendom Word PDF
Instruktion dagbok Word PDF
Köp/försäljning av fast egendom/bostadsrätt Word PDF
Löpande redovisning för GM&Förv Excel
Prövning av förvaltarskapet Word PDF
Redgörelseblankett-EKB-PUT barn Word PDF
Redogörelseblankett-EKB-före beviljat uppehållstillstånd Word PDF
Redogörelse för uppdrag som god man/förvaltare Word PDF
Redogörelse ny barnärenden Word PDF
Särskilt förordnad vårdnadshavare-intyg om ersättning Word PDF
Årsräkning/sluträkning/redovisningsperiod (Summerar) PDF
Åtagande och förteckningsblankett - god man för ensamkommande barn Word PDF