Extra satsning på trygghetsskapande insatser 2017

Fler kameror, bättre belysning och ökad renhållning. Det är några av insatserna som ska genomföras under 2017 för att Malmö ska bli en tryggare stad.

Kommunfullmäktige beslutade tidigare i år att satsa 50 miljoner kronor extra på förebyggande och trygghetsskapande åtgärder under 2017. I dialog med polisen i Malmö, kommunala förvaltningar och bolag har en rad insatser nu presenterats. Åtgärderna beslutades av kommunstyrelsen den 3 maj och innehåller flera olika delar.

Trygghetsskapande åtgärder under 2017

Tryggheten i den offentliga miljön ska förbättras genom renovering av tunnlar, bättre belysning och utökad kameraövervakning. Insatser görs bland annat i Beijers park, Södervärn, Sofielund, Möllevången och Lindängen. Läs mer om arbetet vid Nobeltunneln här.

Det brottsförebyggande arbetet stärks. Arbetsmarknads- och socialförvaltningens får ett utökat stöd för att förhindra att barn och unga hamnar i kriminalitet, bland annat genom mer resurser till arbetet med unga lagöverträdare och orosanmälningar. I det ska man bland annat fokusera på att motverka nyrekrytering till gäng och underlätta för dem som vill hoppa av.

Tillsammans med polisen undersöker Malmö stad också möjligheten att införa en ny metod för att bryta kriminella individers och konstellationers kriminella gärningar med särskilt fokus på dödligt våld, Group Violence Intervention.

Räddningstjänsten Syd får stöd till sitt arbete med RISK (Räddningstjänsten i samverkan med kidsen) som syftar till att ge högstadieelever positiva vuxna förebilder.

Inom skolan ska arbetet med unga i riskzonen utvecklas enligt den danska modellen Drengeakademin.

Ett särskilt fokus på tillsyn kommer att riktas mot svartklubbar, oseriösa fastighetsägare och livsmedels- och fordonsbranschen för att öka tryggheten ytterligare. Lyssna på inslag från Sverige radio här. Här är en sammanfattande rapport från miljöförvaltningen, klar i december 2017 - Fokuserat tillsynsarbete 2017 - Tryggare Malmö.

Arbetet som i dag bedrivs i Sofielundsområdet genom projektet BID Sofielund ska utvecklas och spridas till andra områden.

Parkeringsövervakning Malmö tilldelas resurser för att kunna bistå polisen i arbetet med att komma till rätta med så kallade målvaktsbilar. Som en del av det trygghetsskapande arbetet kommer parkeringsvakterna dessutom att förses med teknisk utrustning.

Det arbete som föreningar och grupper utför för att öka tryggheten, som till exempel nattvandringar, kommer att förstärkas genom ett utökat stöd till arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Senast ändrad: 2017-12-15 06:42