Grävningar och grävningsbestämmelser

I allmän platsmark utförs grävningar av olika slag, både akuta och planerade. Under ett genomsnittligt år sker i Malmö cirka 3.000 ingrepp av detta slag.

Gator, parker och annan platsmark upplåts till anläggningar som är till nytta för kommunens invånare. Det är en förutsättning för ett fungerande samhälle att trafiken ska flyta och att den tekniska försörjningen via kablar och ledningar ska fungera. Ibland leder kraven från olika intressenter till konflikter. För att reglera arbete i allmän platsmark finns dokumentet "Grävningsbestämmelser för Malmö stad".

Avtal och tillstånd

För att få gräva krävs att avtal slutits om att förlägga anläggning i allmän platsmark. Utöver detta krävs ett grävningstillstånd för varje specifik grävning samt en trafikanordningsplan (TA-plan).

Obs! Tänk på att söka TA-planen minst 15 dagar innan grävningen/avstängningen ska ske.

När grävningen inletts kontrollerar fastighets- och gatukontoret att tillstånd och trafikanordningsplan efterföljs. Grävningsbestämmelser för Malmö stad har till syfte att säkerställa att den allmänna platsmarken byggs upp efter enhetliga principer och att återställningen sker snabbt och med hög kvalitet.

Samråd

Tänk på att den som planerar att genomföra en grävning ska i god tid samråda med Länsstyrelsen för att ta reda på om en fornlämning eller ett fornlämningsområde berörs. Markingrepp inom en fornlämning eller ett fornlämningsområde kräver alltid Länsstyrelsens  tillstånd.

Malmö stad ansvarar för

  • Gatubelysningsledningar
  • Ledningar för trafiksignaler
  • Enskilda ledningar som ligger på allmän platsmark

Är du entreprenörer, ledningsägare eller konsult?


Mer information hittar du i gatukontorets tekniska handbok.
Grävningsbestämmelser för Malmö stad (pdf, 1007 kB)

Ansök om grävningstillstånd
Ansök om TA-plan


När du ska skicka in en ledningsförfrågan använder du dig av den här adressen:  https://www.ledningskollen.se/

Senast ändrad: 2014-10-07 10:11