Frågor och svar

Vanliga frågor och svar om småhustomtkön

Att ställa sig i kö och att stå i kö

1. Måste jag stå i tomtkön för att få köpa en småhustomt?

Ja.

2. Hur registrerar jag mig till tomtkön?

Via www.malmo.se/smahustomter.
Välj "Registrera dig och sök tomt här". I samband med registreringen skapas en faktura. När avgiften är betald aktiveras din anmälan.

3. Vad kostar det att stå i tomtkön?

Årsavgiften är 300 kr.

4. Vilken åldersgräns gäller?

Du måste ha fyllt 18 år.

5. Vad har jag för plats i tomtkön?

Första gången du anmäler dig som sökande och betalar köavgiften, placeras du i kön och får ett ködatum.
Varje dag i kön ger ett poäng. Antal köpoäng används som grund vid tomtfördelningen.
Din plats i kön ser du först när du gjort en intresseanmälan på en tomt.

6. Hur intresseanmäler jag mig till ett område?

Du intresseanmäler dig via "Min sida" där du hittar "Ändra sökprofil". Områdena är indelade i väderstreck. Du ser vilket väderstreck området har på startsidan.

7. Kan jag överlåta min plats i tomtkön?

Din ansökan är personlig och inte överlåtas med ett undantag, se punkt 12 i köreglerna.

8. Vad gäller för medsökande?

Varje sökande får ha en medsökande. Observera att du som medsökande inte har några egna köpoäng. Medsökande som vill ha egna köpoäng måste själv registrera sig som sökande och betala köavgift.

9. Får makar/sambo ha varsin köplats?

Ja.

10. Kan jag förlora min köplats?

Betalas inte avgiften i tid förlorar du din plats i kön. Du är skyldig att själv se till att köavgiften betalas in i tid, även om fakturan skulle råka komma på avvägar (till exempel i skräpposten).
Efter att du har köpt tomt av kommunen nollställs dina köpoäng. Du kan inte anmäla intresse för ny tomt förrän efter 24 månader (2 år).

11. Hur går jag ur kön?

Du åker automatiskt ur kön om du inte betalar avgiften efter påminnelse.
Detta innebär ingen betalningsanmärkning eller att det går till inkasso.

12. Hur många står i tomtkön?

I september år 2016 stod cirka 900 sökanden i kön.

13. Hur hanterar ni mina kontaktuppgifter i tomtkön?

De personuppgifter som du har registrerat i tomtkön kommer att behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Behandlingens ändamål är att administrera din köplats och den rättsliga grunden för behandlingen är att åtgärden är nödvändig för att fullgöra ett eventuellt kommande avtalsförhållande. Ansvarig för behandlingen är Tekniska nämnden i Malmö och personuppgifterna kommer att behandlas av personal på fastighets- och gatukontoret. Personuppgifterna sparas så länge som du vill stå kvar i kön och raderas sedan i enlighet med fastighets- och gatukontorets gallringsrutiner.

Läs här för att veta mer hur fastighets- och gatukontoret hanterar personuppgifter.

Hur tilldelas tomterna?

1. Hur sker tilldelningen av tomter?

Tilldelning sker utifrån antal köpoäng och de val som du gjort via "Min sida". För att få erbjudande om en tomt måste intresseanmälan göras före angivet sista anmälningsdatum.
Den som stått längst tid i kön av de som anmält intresse för en viss tomt, får erbjudande om att köpa tomten.
När sökanden fått erbjudandet har denne 3 arbetsdagar på sig att tacka ja.

För att kunna tilldelas en tomt måste du uppvisa ett lånelöfte eller annan finansiering som minst motsvarar tomtpriset + 1,8 miljoner kronor. Lånelöfte ska vara skriftligt och undertecknat av bank.

2. Har jag chans på en tomt om någon hoppar av?

Ja, så länge du har anmält intresse för den tomten.

Ledningar, anslutningsavgifter och andra avgifter

1. Hur mycket får jag betala i anslutningsavgifter?

Se förteckning över preliminära anslutningskostnader i tillhörande informationsdokument för respektive tomt. Kontakta respektive ledningsägare för exakta uppgifter.

2. Måste jag betala anslutningsavgiften för en föreskriven uppvärmningsform?

Ja.

3. Kan jag få bredband?

Varierar från område till område. Läs i tillhörande informationsdokument för respektive tomt.

4. Kan jag få traditionellt kopparnät för telefon i området?

Varierar från område till område.

5. När ska anslutningsavgiften betalas?

Kontakta respektive ledningsägare för exakta uppgifter.

Hur får tomterna bebyggas?

1. Hur får jag bebygga tomten?

Detaljplanen anger hur tomten får bebyggas. Kontakta stadsbyggnadskontorets bygglovsavdelning för mer information.

2. Vad är en nybyggnadskarta?

Det är en karta för respektive tomt som behövs när du ska bygga. Nybyggnadskartan ingår i tomtpriset och en kopia kan fås i förväg.

3. När får jag börja bygga på tomten?

Tidigast på tillträdesdagen under förutsättning att du har fått bygglov och startbesked från stadsbyggnadskontoret.

4. När måste jag vara färdig med byggandet på tomten?

Senast 24 månader (2 år) efter tillträdesdagen.

Köpekontrakt, tillträde och betalning

1. När tecknas köpekontrakt?

Köpekontrakt för undertecknande kommer att skickas till dig med post när du har tilldelats en tomt.

2. När betalar jag för tomten?

Betalningen ska vara kommunen tillhanda senast på den tillträdesdag som anges på köpeavtalet.

3. Vad kostar tomterna?

Hur mycket tomterna kostar hittar du under fliken "Sök tomt".

Överlåtelseförbud och byggnadsskyldighet

1. Efter hur lång tid får jag sälja min tomt?

Tidigast 3 år efter tillträdesdagen får tomten säljas.

2. Vad innebär byggnadsskyldigheten i köpeavtalet?

Ett krav för att få köpa en småhustomt av kommunen är att du förbinder dig att inom 2 år från tillträdesdagen har uppfört ett enbostadshus för eget permanent boende.

Övriga frågor

Vad innebär en gemensamhetsanläggning?

En gemensamhetsanläggning är en anläggning som har inrättats med stöd av anläggningslagen (1973:1149). För att få inrättas måste anläggningen vara av väsentlig betydelse för flera fastigheter.
Vanligast är gemensamhetsanläggningar för avlopp, vägar, båtplatser, grönområden med mera.

När kommunen anlägger småhusområden är anläggningar som princip endast betjänar de boende, exempelvis kvartersgator, lekplatser, planteringar och belysning ofta gemensamhetsanläggningar. Dessa sköts vanligen av samfällighetsföreningar, bestående av ägarna till de fastigheter som har andelstal i gemensamhetsanläggningen.

I de flesta fall läggs alla investeringskostnader i det första skedet på kommunen som färdigställer anläggningen. När sedan inflyttning skett och samfällighetsföreningen bildats, läggs ansvaret för drift, underhåll och framtida förnyelse av anläggningarna över på föreningen. Föreningens styrelse har sedan till uppgift att dels beräkna kostnader för driften och dels bedöma hur mycket man behöver fondera för att möta reinvesteringskostnader i framtiden. Tanken är alltså att man betalar in en viss summa till föreningen varje månad/kvartal och därmed slipper drabbas av stora engångskostnader för reinvesteringar etc.

Det är det kommunala lantmäteriet som bilder gemensamhetsanläggningar, bestämmer deltagande fastigheter och andelstal samt bildar samfällighetsföreningen som ska sköta den.

Senast ändrad: 2018-08-10 10:48