$left
$middle

Finalister

Finalister i innovationstävling

Den 3 februari tillkännagavs de fyra svenska finalisterna i innovationstävlingen Sharing for Affordable and Climate Smart Living.

Sharing for Affordable and Climate Smart Living är den svenska av sex parallella tävlingar som genomförs på sex olika platser i Norden. De nationella tävlingarna genomförs i två steg och detta juryutlåtande avser steg 1 av den svenska tävlingen som har det tidigare sjukhusområdet Sege Park i Malmö som sitt tillämpningsområde. Tävlingen utlystes den 7/10 2015 och förslagen lämnades in senast 17/12 2015. Vid tävlingstidens utgång hade 19 bidrag inkommit.

Fyra tävlingsteam har nu valts ut som ”segrare” i den svenska tävlingen med motivationer enligt nedan och vart och ett kommer att få motsvarande 300 000 NOK som ersättning för att bearbeta och utveckla sina förslag i steg 2. Steg 2 pågår 4/2 2016 till 23/5 2016. I mitten av juni kommer den slutliga vinnaren i den svenska tävlingen att kungöras. Därefter kommer en nordisk final att genomföras som baseras på finalistförslagen från de olika länderna.

Juryutlåtande kring finalisterna

Circularity!

"Bidraget är inriktat på place making, processer och sociala aktiviteter och presenterar även en del fysiska förslag. Det håller sig på en konceptuell nivå och utgår från människan med exempelvis identitetsskapande genom konstprojekt. Förslaget fokuserar på fyra områden: produktion, fritid & kultur, gröna nätverk samt samhörighet. Bland de många föreslagna insatserna finns t ex en trädgårdshub, kontorsutrymme för startup-företag, utrymme för att byta saker, fågelhabitat på tak och flexibel urban möblering. Förslaget kräver engagemang av de boende då aktiviteterna bygger på deras deltagande, vilket behöver studeras och utvecklas i steg 2. Modell med affärstänk finns samt många goda idéer om biologisk mångfald. Bidraget är i samklang med planprogrammets intentioner. I teamet återfinns arkitekter, landskaps-arkitekter och miljövetare, vilket kompletteras med kompetens inom sociologi och forskning."

Team: Joakim Kaminsky (Kjellgren Kaminsky Architecture AB, Göteborg), Guillermo Sanchez Arsuaga (Kjellgren Kaminsky Architecture AB, Göteborg), Oskar Ivarsson (Mareld Landskapsarkitekter AB, Göteborg), Martin Allik (Mareld Landskapsarkitekter AB, Göteborg), Chris Hellström (Hifab AB, Göteborg), Anette Gustafsson (Hifab AB, Göteborg), Kadri Koppel (Linnalabor, Tallinn, Estonia), Lena Jarlöv (forskare och rådgivare inom hållbarhet).


Having Less to Live More

Having Less to Live More

"Detta bidrag går in på bostadslösningar med ytoptimering och flexibilitet genom flyttbara väggar när det uppstår förändrade behov hos de boende Det finns intressanta tankar om och insikter i förutsättningar för genomförande av lösningar inom delande, t ex att få externa entreprenörer som ansvarar för att lösa delandet. Bidraget är tydligt redovisat. Det utgår från välbefinnande där frivillighet är viktigt. Det är värdefullt med den presenterade insikten om att delandet leder till långt större fördelar än minskad boyta och minskat koldioxidutsläpp. Det är också positivt att förslaget delar upp behoven i sådana man har ibland (som man delar med andra) och de man har varje dag (som man har privat). Teamet som presenteras för steg 2 i tävlingen är stort och ambitiöst sammansatt med ett flertal arkitekter samt bland annat en friluftsentreprenör, en byggnadsantikvarie och en hortonom."

Team: Beatrice Eckord (Sweco Architects, Malmö), Lucy Roth (Sweco Architects, Malmö), Urban Skogmar (Sweco Architects, Malmö), Susanna Zinkernagel (Sweco Architects, Malmö).


It Takes a Block

It Takes a Block

"Bidraget tar ett helhetsgrepp om många av aspekterna i tävlingen. Teamet har tagit till sig uppgiftens kriterier och redovisat dem tydligt. Förslaget redovisar en successiv omvandling av ett befintligt hus med en del enkla utrymmen för etablering av företag och andra delar med möjlighet för de boende att involvera sig i ombyggnadsprocessen. Det är därmed ett av få inlämnade förslag som ser potentialen i de befintliga husen och deras omvandling. Förslaget visar på företagsverksamhet och att man har en lägenhet kopplad till företagsverksamheten. Teamet presenterar idén att ha en bondens marknad i området, istället för att allt som odlas ska konsumeras av dem som bor där. Teamet består huvudsakligen av arkitekter, landskapsarkitekter och ingenjörer från Danmark och Sverige, även en antropolog och en avfallshanteringsexpert återfinns bland lagmedlemmarna."

Team: Ola Kjellander (Kjellander & Sjöberg Arkitektkontor AB, Malmö), Johan Pitura (Kjellander & Sjöberg Arkitektkontor AB, Malmö), Erlend Lindstad (Kjellander & Sjöberg Arkitektkontor AB, Malmö), Björk Tryggvadóttir (Kjellander & Sjöberg Arkitektkontor AB, Malmö), Marie Dyhr Caspersen (Sted ApS, Copenhagen), Rosa Siri Lund (Sted ApS, Copenhagen), Jens Linnet (BOGL aps, Copenhagen), Sofie Brincker (BOGL aps, Copenhagen), Elias Prokofiev (Atkins, Malmö), Bertil Krakenberger (Atkins, Malmö), Leif Lundin (Atkins, Malmö), Gudmund Bladh (Malmö), David Ottosson (Lund).

Bring your plant

"Förslaget hör till de som har gått djupare ner i lösningar kring delade ytor och hållbart boende. Ett brett utbud av boendelösningar presenteras som kan innebära en ökad attraktivitet för olika målgrupper. Förslaget är anpassat till förutsättningarna i Sege Park och har en lokal förankring. Det föreslagna stråket Generator Street, med verksamheter av olika slag, kopplar tydligt till idéerna med Sege Park utifrån planprogrammet. Ett intressant exempel är Snickarboa som ett mellanting mellan en inkubator och en snickarverkstad. Förslaget presenterar en app med belöningssystem som gör att chansen att den används ökar, den innehåller bland annat tävlingsmöjligheter. En annan detalj är återanvända befintliga solceller som är resurssparande. Teamet det mest åldersdiversifierade med ett barn, 10 år, till en supersenior, 73 år."

Team: Jesper Sjöstrand (Metamorf Design, Malmö), Ute Petrich (Marketport Scandinavia, Malmö), Jan Läufer (Raumzeit GmbH, Berlin), Göran S Eriksson (Byggråd från Malmö AB, Malmö), Josephine Mittag (Naestved, Denmark), Edvard Sjöstrand (Malmö), Johannes Wolf (Malmö).

Den svenska juryn

Den svenska juryn består av:

  • Milan Obradovic (ordförande), kommunalråd Malmö stad
  • Karin Bradley, universitetslektor, Institutionen för samhällsplanering och miljö, KTH
  • Eva Engquist, tidigare vicerektor för samverkan vid Malmö Högskola
  • Åke Iverfeldt, VD Mistra
  • Klas Johansson, fastighetsdirektör Malmö stad
  • Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör Malmö stad
  • Anna-Margrethe Thagaard, arkitekt från Kirseberg
  • Maria Wetterstrand, tidigare riksdagsledamot, fristående samhällsdebattör
  • Kerstin Åkerwall, miljödirektör Malmö stad
en