$left
$middle

Information till näringslivet

Energiutmaningarna slår hårt mot företag i Malmö och mot den långsiktiga klimatomställningen. Näringslivet drabbas hårt igen på kort tid och energikrisen är ett direkt hot mot många verksamheter. Här samlar vi information och tips till företag som kan minska de negativa effekterna för näringslivet.

Ökad energirådgivning till Malmös företag

Nu erbjuder Malmö stad utökad energi- och klimatrådgivning till små och medelstora företag i Malmö.

Så här går rådgivningen till

 • Vi erbjuder platsbesök där vi tillsammans går igenom företagets energisituation.
 • Vi analyserar företagets energianvändning och rekommenderar åtgärder för fortsatt arbete.
 • Bollplank – vi svarar på frågor, visar goda exempel och vägleder vidare för ytterligare expertis inom energiområdet.

Syftet med energi- och klimatrådgivningen är att ge stöd i energibesparande åtgärder för att minska kostnaderna och energianvändningens klimatpåverkan.

Målgrupp för rådgivningen är små och medelstora företag i Malmö inom alla branscher. Rådgivningen är kostnadsfri och oberoende och ges av Malmö stads energi- och klimatrådgivare, som under hösten och vintern stärks upp med fler personer.

Läs mer om energirådgivningen och anmäl ditt företag för rådgivning:

Energieffektivisera på ditt företag

Det finns god potential för de flesta företag att spara energi, även utan stora investeringar. En minskad energiförbrukning bidrar både till lägre kostnader och minskad risk för effektbrist.

Tips på hur ditt företag kan energieffektivisera

 • Ta kontakt med din elleverantör och be om energidata baserad på värme, verksamhetsel, ventilation, el till maskiner, belysning. Gärna separat under en kortare period uppdelat på timvärde så ni i verksamheten kan upptäcka och undvika höga effekttoppar.
 • Undvik att köra ventilationen på full effekt när det inte är någon i lokalerna, till exempel nätter och helger.
 • Om en mer elintensiv verksamhet använt era lokaler tidigare kan ni ha en för stor huvudsäkring, dubbelkolla detta. En sänkning av huvudsäkring innebär minskade kostnader.
 • Byt till LED-lampor. Gamla lysrör, till exempel T8, drar onödig energi. I de flesta fall kan du behålla samma armaturer och slipper göra stora investeringar.

Stöd och bidrag

Energimarknadsinspektionen har godkänt elstödsförslaget från Svenska kraftnät och regeringen. Stödet är kopplat till elnätsavtalet och alla elanvändare i södra Sverige som har eget elnätsavtal direkt med elnätsföretaget får stöd. Till exempel privatpersoner, stora som små företag, kommuner, landsting, organisationer, föreningar, samfälligheter, bostadsrättsföreningar, fastighetsägare kommunala bolag, idrottsarenor, sjukhus, med fler. Läs mer om Svenska kraftnäts elstöd:

https://www.svk.se/stod-till-elanvandare/

Nedan listas olika stöd och bidrag att söka på energiområdet:

https://www.energimyndigheten.se/om-oss/stod-och-bidrag-att-soka-pa-energiomradet/

https://www.naturvardsverket.se/bidrag/life/

https://tillvaxtverket.se/finansiering.html

https://tillvaxtverket.se/finansiering/utlysningar/2022-09-29-framja-energieffektivisering-i-skane-blekinge.html

https://tillvaxtverket.se/finansiering/utlysningar/2022-09-29-framja-fornybar-energi-i-skane-och-blekinge.html

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/eu-action-address-energy-crisis_sv

Hur jobbar Malmö stad för att stärka elförsörjningen i Malmö?

Många av de beslut som påverkar tillgången på energi är beslut som tas på nationell eller europeisk nivå. Vi för dialog med regeringsföreträdare och ansvariga departement och myndigheter för att lyfta Malmös behov och den södra delen av landets utsatthet när det kommer till elförsörjning, och vi försöker påskynda åtgärder på nationell och regional nivå.

Samtidigt behöver vi arbeta med att få ner vår gemensamma elförbrukning, för att skapa bättre förutsättningar inför vintern. Vi jobbar ständigt med energieffektiviseringar fast nu har vi accelererat arbetet, samtidigt som vi arbetar långsiktigt med att öka den lokala och regionala elproduktionen.

Inom ramarna för Malmös klimatarbete har vi gjort en analys av Malmös elförsörjning och vilka åtgärder vi kan genomföra för att säkerställa ett leveranssäkert och hållbart elsystem. Resultatet visar bland annat att Malmö har ett mycket stort behov av överföring från andra delar av Sverige eftersom den lokala elproduktionen bara täcker 10 procent av elbehovet. För Skåne är motsvarande siffra 20%. Samtidigt finns det potential för kraftvärme, vind- och solkraft för att säkerställa en tryggare elförsörjning. Vi har identifierat prioriterade åtgärder lokalt och regionalt, bland annat lämpliga områden för vindkraftsproduktion. Nästa steg i arbetet är att prioritera bland åtgärderna och bilda arbetsgrupper för genomförandet. Det arbetet sker nu inom Malmös klimatomställningsarbete.

Dessutom pågår det redan en rad insatser, exempelvis:

 • Genomförande av informationsinsatser för ökad lokal solelsutbyggnad.
 • Demonstrationstester kring elflexibilitet.
 • Utredning av förutsättningar för delning och samägande av förnybar energi.
 • Genomförande av pilot med solceller, batteri och ett smart styrsystem i mobilitetshus Sege Park för att minska effekttoppar.

Hur gör jag för ställa om till solenergi?

Solguiden - Information om solenergi

Bygglov – stadsbyggnadskontoret “Malmö stads stadsarkitektavdelning på stadsbyggnadskontoret ger dig råd om hur du ska utforma din anläggning. Vi kan också tala om ifall bygglov behövs i just ditt fall och i så fall hjälpa dig med bygglovsprocessen.”

Solenergianläggning - Malmö stad (malmo.se)

Generell information

På våra sidor "Aktuellt om energifrågan" hittar du samlad information och länkar om energifrågan, bland annat tips vad du kan göra för att minska din energianvändning, och vad Malmö stad gör för att minska energiförbrukningen.

Relaterade länkar (externa)

Kontakta oss

sv