$left
$middle

Om risker för frånkoppling och prioriteringslistor i kommuner och län

Enligt Energimyndigheten och Svenska kraftnät finns en ökad risk för problem under vinterns höglasttimmar. Risk för att elanvändare ska kopplas bort har gått från låg till reell. Det skapar en oro hos många Malmöbor och företag, där de kraftigt stigande elpriserna slår hårt mot hela samhället.

Risken för frånkoppling av el är störst i södra delen av Sverige. Svenska kraftnät har kommunicerat att det kan röra sig om ett par timmars avbrott. Malmö stad för dialog med myndigheter för att förstå hur utmaningen ser ut inför vintern och sedan vilka geografiska områden som eventuellt kan beröras, samt identifiera vilka åtgärder som eventuellt skulle kunna avhjälpa situationen. Manuell frånkoppling är av elen lokalt är en åtgärd som aldrig behövt tas till i Sverige.

Malmö stad arbetar med handlingsplaner för att energieffektivisera, samverkan med aktörer på nationell och europisk nivå kring tillgång på energi, och beredskap för en höst och vinter för eventuell effektbrist.

Frågor och svar om frånkoppling och prioriteringar i kommunen

Information om ansvariga myndigheter

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk som är systemansvarig myndighet för kraftsystemet i Sverige och som förvaltar och utvecklar Sveriges transmissionsnät för el. Svenska kraftnät är också elberedskapsmyndighet.

Energimyndigheten är förvaltningsmyndighet för frågor om tillförsel och användning av energi i samhället. Myndigheten ska också verka för att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet i energisystem som är hållbara och kostnadseffektiva med en låg påverkan på hälsa, miljö och klimat.

Kontakta oss

sv