$left
$middle

Så sparar Malmö stad energi

Minskad ventilationstid, LED-belysning och utökad energirådgivning. Det är några av de åtgärder som Malmö stad vidtagit med anledning av energikrisen.

Extra åtgärder för att minska energianvändningen

Med anledning av den rådande energikrisen har alla förvaltningar i Malmö stad skyndsamt gjort ytterligare åtgärder för att få ner energiförbrukningen i kommunens verksamheter.

Några av de åtgärder som genomförts är en tillfällig sänkning av temperatur och minskning av ventilationstid i Malmö stads lokaler. Andra åtgärder är byte till mer energisnål utrustning och belysning. Till exempel är all julbelysning utbytt till LED-lampor. Samtidigt kortas tiderna för användning av bastu i badanläggningar, det blir färre isbanor och Malmö by light ställdes in för att spara ytterligare energi. Minskad gatubelysning har stor effekt på energiförbrukningen och i dag lyser gatubelysningen i snitt 30 minuter kortare per dygn. På ett år sparar det 970 000 kilowattimmar. Såväl energieffektivitet, som trygghet, säkerhet och service har vägts in i besluten.

Förutom de energibesparande åtgärderna har Malmö stad också utökat den kostnadsfria energi- och klimatrådgivningen för att erbjuda stöd till fler företag i Malmö.

Här kan du läsa mer om åtgärderna:

Långsiktigt arbete för minskad energiförbrukning

I Malmö stads egna fastigheter, såsom skolor, äldreboende, fritidsanläggningar och kontor arbetar vi kontinuerligt med att minska energianvändningen och det har vi gjort under lång tid. Det handlar bland annat om insatser för att optimera värme-, och ventilationssystem och att tänka energieffektivt vid om- och nybyggnation. Sedan 2001 har energianvändningen minskat med 33 procent och vi har som mål att till år 2030 minska med ytterligare 15 procent..

Några viktiga exempel på hur vi redan arbetar med att minska energianvändningen i våra egna verksamheter:

  • Samordning och kontinuerlig uppföljning av energianvändningen i våra egna fastigheter.
  • Effektiv drift och optimering av befintliga fastigheter bland annat deras värme-, kyl- och ventilationssystem.
  • Minskad energianvändning på befintliga fastigheter genom olika energieffektiviseringsåtgärder. Till exempel byte av ventilationssystem, utbyte av gammal belysning till energisnålare varianter, förbättringar av byggnaders klimatskal (t.ex. tilläggsisolering och bättre fönster) och även installation av solceller.
  • Minskning av energianvändning hos hyresgästerna i kommunens egna fastigheter med hjälp av beteendeförändringar eller till exempel byte till mer energieffektiva ljuskällor.
  • Energieffektiva om-, till- och nybyggnationer med högre energikrav än byggreglerna.
  • Egenproduktion av solel på fastigheterna som minskar behovet av köpt el.

Kontakta oss

sv