$left
$middle

Folkhälsoundersökning ska ge en bild av hälsoläget i Malmö

Har du fått hem Region Skånes Folkhälsoenkät 2019 i brevlådan? Då är du utvald till den största folkhälsoundersökningen i Skåne någonsin. Dina svar är viktiga!

Region Skåne genomför regelbundet stora folkhälsoenkäter. Svaren ger dem och Malmö stad möjlighet att följa levnadsvanor, hälsa och livsvillkor över tid. Vi kan då se trender och på så sätt kan vi möta framtida behov och utveckla våra insatser. Det handlar om att främja sunda levnadsvanor och bra livsvillkor. Men också att kunna planera för en välfungerande vård i framtiden.

Drygt 25 000 Malmöbor i åldern 18–84 år har blivit slumpmässigt utvalda från befolkningsregistret för årets undersökning.

Om du har blivit utvald att svara, tack för att du bidrar med din tid!