$left
$middle

Sektionscheferna Catrin Svensson och Viktoria Ehrs på var sin sida om Sliviasyster Elise Sandell som varit delaktig i att Trevnaden blivit stjärnmärkt. Foto: Sanna Dolck Wall

Höjd kvalitet och trivsel på vårdboendet Trevnaden tack vare nytt arbetssätt

Läkemedelsavvikelserna har minskat med 71 procent. Medicineringen vid oro och ångest med 50 procent. Och fallolyckorna med 13 procent. Det visar statistik från vårdboendet Trevnaden efter att de börjat jobba med en särskild metodik för demenssjuka.

I januari 2019 fick Trevnaden som första särskilda boende i Skåne ta emot utmärkelsen ”Stjärnmärkt”.

För att bli stjärnmärkt måste minst 80 procent av personalen ha genomgått en utbildning arrangerad av Svenskt demenscentrum. Därutöver ska man arbeta utifrån en särskild checklista för demenssjuka samt även utse ett utvecklingsområde. Trevnaden valde utevistelse och målet att alla boende ska få möjlighet till planerad utevistelse året runt. Sedan dess har utevistelsen har ökat med 588 procent.

En nyligen framtagen statistik som jämför perioderna januari–augusti år 2018 och 2019 visar på stora förbättringar på fler viktiga punkter.

Fel i läkemedelshanteringen har minskat med hela 71 procent. Mängden medicin som behövs ges vid oro, ångest och sömnproblem har minskat med 50 procent. Och antalet fallolyckor med 13 procent.

I Socialstyrelsens årliga brukarundersökning syns också resultat. Den totala nöjdheten bland de boende på Trevnaden har ökat med nio procentenheter, till 91 procent.

Det är stora förändringar på kort tid – hur är detta möjligt?

– Det handlar om att vi ställt om vårt arbetssätt till att bli 100 procent personcentrerade, med allt vad det innebär, säger Catrin Svensson och Victoria Ehrs, sektionschefer på Trevnaden.

Exakt vad är det som gett resultat?

– Att det helt och hållet, i alla avseenden, är brukarens behov och önskemål som styr vardagen. Att vi anpassar våra scheman efter brukarnas behov och inte tvärtom. Att all personal arbetar efter genomförandeplanerna och BPSD (ett nationellt kvalitetsregister för ökad livskvalitet för personer med demenssjukdom, red) fullt ut, säger Victoria Ehrs.

Catrin Svensson fyller i:

– Det har också gett effekt att vi arbetar aktivt med checklistan för demens, att vi har en god anhörigvård och -kontakt samt att vi arbetar aktivt i team för att minska fall och se till att våra boende får i sig rätt mat vid rätt tid.

Statistiken från Trevnaden visar att även personalen upplever förbättringar. Efter utbildningen som ledde fram till stjärnmärkningen uppger 98 procent av medarbetarna att de fått ökat kunskap om demenssjukdom, och lika hög andel säger att de har utvecklats i sin yrkesroll. Åtta av tio känner sig även stoltare över sitt yrke.

Är ni överraskade av alla positiva resultat?

– Nej, faktiskt inte. Vi förstod och förväntade oss att vår satsning skulle ge resultat, säger Catrin Svensson och Victoria Ehrs.

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen har nu beslutat att sprida arbetssättet till fler vårdboenden i Malmö. Först på tur står Tryggheten, Apelrosen och Stensjögatan.

Fotnot: Den som vill veta mer om stjärnmärkningen och arbetet på Trevnaden kan kontakta någon av sektioncheferna: Viktoria Ehrs, 040-345092, viktoria.ehrs@malmo.se eller Catrin Svensson, 040-345989, catrin.svensson@malmo.se.

Sektionscheferna Catrin Svensson och Viktoria Ehrs på var sin sida om Sliviasyster Elise Sandell som varit delaktig i att Trevnaden blivit stjärnmärkt. Foto: Sanna Dolck Wall

Sektionscheferna Catrin Svensson och Viktoria Ehrs på var sin sida om Sliviasyster Elise Sandell som varit delaktig i att Trevnaden blivit stjärnmärkt. Foto: Sanna Dolck Wall

FAKTA FRÅN TREVNADEN

Statistik sedan vårdboendet stjärnmärkts:

Läkemedelsavvikelserna har minskat med 71 procent.

Medicineringen vid oro och ångest med 50 procent.

Fallolyckorna med 13 procent.

Det totala antalet registrerade avvikelser med 29 procent.

Brukarnöjdheten har enligt Socialstyrelsens mätning ökat med nio procentenheter.

98 procent av medarbetarna att de fått ökad kunskap om demenssjukdom, lika många att de utvecklats i sin yrkesroll. Åtta av tio känner även en ökad yrkesstolthet.

Statistiken är hämtad från avvikelsesystemet Flexite och jämför perioderna januari–augusti år 2018 och 2019.