Publicerad 2017-11-27 13:17

Senast uppdaterad 2018-08-03 14:09

Avfallsutrymmen för hushållsavfall

Avfallsutrymme. Foto: VA Syd.

För att lukt eller buller inte ska bli en olägenhet för närboende finns krav och rekommendationer för avfallsutrymmen för hushållsavfall.

 Miljöförvaltningens krav

  • Avfallsutrymmet ska ventileras och rengöras så att boende inte störs av dålig lukt.
  • Ljud från yttre installationer, som fläktar och dylikt, får inte överskrida Naturvårdsverkets riktlinjer för industri och annat verksamhetsbuller (Rapport 6538)
  • Avfallshanteringen får inte orsaka ljudnivåer i intilliggande bostäder som överskrider de riktvärden som anges i Folkhälsomyndig-hetens allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13).
  • Belysningen från avfallsutrymmet ska inte vara störande för närboende.

Bygglov för avfallsutrymmen

Miljöförvaltningen råder sökanden för bygglov till avfallsutrymmen att ta hänsyn till det här: 

Skötsel

Avfallsutrymmet ska skötas så att närboende inte utsätts för olägenheter genom skräp, lukt eller annan störning. Det ska vara lättstädat och bör utrustas med tappställe för vatten- och golvbrunn.

Placering och utformning
Avfallsutrymmen ska placeras med lämpligt skyddsavstånd till friskluftsintag, bostadsfönster, balkonger och uteplatser. Lämpligt avstånd beror på vilka ljudnivåer som genereras, hur ofta och när hämtning av avfall sker samt de intilliggande bostädernas ljudisolering och utformning.  I de fall skyddsavstånd inte kan uppnås, kan åtgärder genomföras för att minska risken för olägenhet och störning. Se till exempel till att dörrar och ventilation till fristående avfallsutrymmen inte placeras på den vägg som vetter mot bostadshusen samt att de sidor av avfallsutrymmet som vetter mot bostäderna är täta.

Placera de avfallskärl som mest troligt kan orsaka störning (till exempel glas) så långt från bostäderna som möjligt.

Fastighetsägaren ska planera tömningsintervall och rengöring av utrymmet för att förhindra olägenhet i form av lukt och/eller skadedjur.


Livsmedelshantering

Om livsmedelshantering förekommer i fastigheten ska avfallet från livsmedelslokalen inte blandas med avfallet från övriga hyresgäster. I gemensamma avfallsutrymmen ska antalet kärl vara så många att avfall från både livsmedelslokalen och hushållen kan hanteras.


Information om källsortering

Fastighetsägaren ska hålla de boende informerade om hur avfall ska sorteras och var olika sorters avfall ska lämnas. Det gäller även för de avfallsfraktioner (det vill säga olika typer av avfall) som inte samlas in i lokalen.

Miljöförvaltningen ser gärna att avfallsutrymmet etcetera förses med vegetationsklätt yttertak för att skapa en trevligare boendemiljö.

 

Om de boende utsätts för störningar från avfallsutrymmet, ska åtgärder omedelbart vidtas, till exempel en förbättrad ljudisolering och installation av styrd ventilation.

 

Information om brandsäkerhet, arbetsmiljöfrågor med mera vid planering, projektering och byggnation för enkel och hållbar avfallshantering hittar du på VA Syds hemsida.