Producentansvar

Kasserade produkter kan komma till nytta genom att förberedas för återanvändning, materialåtervinnas eller bidra till energiproduktionen genom att förbrännas. Lagstiftningen säger att den som producerar eller för in en förpackning eller produkt till Sverige är ansvarig för att den återvinns när den är uttjänt.

För det här syftet har det skapats organisationer som samlar in uttjänta förpackningar och produkter. Det betyder att det inte automatiskt är försäljarens ansvar att en förpackning eller produkt återvinns. Tanken är att det ska motivera producenterna att ta fram produkter som är mer resurssnåla, lättare att återvinna och inte innehåller miljöfarliga ämnen.

I Sverige har vi lagstiftat producentansvaret för åtta produktgrupper i dag:

  • batterier
  • bilar
  • däck
  • elektriska och elektroniska produkter (inklusive glödlampor och viss belysningsarmatur)
  • förpackningar
  • returpapper
  • läkemedel
  • radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor. (Strålsäkerhetsmyndigheten)

Dessutom finns det frivilliga åtaganden, som liknar producentansvar, för kontorspapper och lantbruksplast.


Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-11-15 09:53