Höns. Foto: Colourbox

Hålla höns och fjäderfä

Här är några saker som är bra att känna till om du planerar att ha höns på din tomt i Malmö. Det krävs tillstånd från miljöförvaltningen för att ha höns i tättbebyggt område.

Tips

 • Tala alltid med dina närmaste grannar om dina planer på att hålla höns och lyssna på deras inställning och önskemål. Det är viktigt att dina grannar blir underrättade i god tid.
 • Hönshus och rastgård bör inte placeras i direkt anslutning till grannes tomtgräns.
 • Miljöförvaltningen godkänner att du har två till tre dvärghöns utan tillstånd från miljönämnden/miljöförvaltningen. Vid klagomål kan dock annan bedömning göras.
 • Hönshållningen bör omfatta högst fem hönor, tupp är inte tillåtet inom tätbebyggt område.
 • Hönshållningen får inte orsaka olägenhet för människors hälsa för kringboende genom till exempel lukt- eller ljudstörningar.
 • Orsakas olägenhet för människors hälsa av din hönshållning kan det medföra förbud att hålla höns på din fastighet.
 • Från smittskyddssynpunkt (salmonella) bör hönsen inte vara lösa på fastigheten, utan ska vistas i sina utrymmen, hönshus och hönsgård.

Tillstånd

 • Det krävs tillstånd av miljönämnden/miljöförvaltningen, enligt lokala miljöföreskrifter för Malmö stad, "för hållande av fjäderfä inom område med detaljplan samt inom tätbebyggda områden."
 • Miljöförvaltningen tar ut en avgift för hållande av fjäderfä.  
 • Ansökningshandlingar om tillstånd för hållande av djur finns här på malmo.se under Blanketter. Se under Miljö: Ansökan och tillstånd/djurhållning.
 • I ansökan ska hönshusets och rastgårdens utformning beskrivas.
 • En beskrivning med hantering av avfall, foder, strö med mera ska också redovisas. Brister i hanteringen och förvaringen av avfall leder ofta till problem med råttor, lukt och flugor, vilket ska beaktas. Möjlighet till eget omhändertagande genom kompostering i en isolerad kompost bör övervägas.

Hälsosynpunkter

 • Fjäderfä kan orsaka allergier, astma och salmonella. Du bör ha och följa särskilda skötsel- och ordningsregler för hur du ska sköta djuren.
 • Djurhållningen ska ske på ett lämpligt sätt från djurskydds- och djurhälsosynpunkt, och uppfylla de krav som ställs i djurskyddslagstiftningen med sandbad, sittpinne, rede, yta, ventilation, ströbyten etc. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet vad avser djurskyddet.
 • Nationella regler med avseende på fågelinfluensa för hållning av fjäderfä ska följas. Dessa regler kan se olika ut över tid beroende på smittorisk.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2016-02-03 13:14