Checklista för boende

Följer ni som ska hyra eller hyra ut bostad denna checklista, minskar risken att ni bryter mot de bestämmelser som finns i miljöbalken, plan- och bygglagen och lagen om skydd mot olyckor. Checklistan hjälper till att uppnå minimikraven för en god och säker inomhusmiljö. Den fokuserar på miljö och hälsa, brandskydd samt byggregler.

Miljö och hälsa

Om svaret är JA på någon av frågorna nedan kan det vara tecken på brister i miljö- och hälsoskyddet. Det är fastighetsägarens skyldighet att åtgärda sådana problem. Om fastighetsägaren inte gör detta, kontakta
miljöförvaltningens bostadsenhet.

Dagsljus

Saknar sovrum och vardagsrum fönster som släpper in dagsljus? Observera att källare normalt inte godkänns som boende.

Fukt och mögel

1. Förekommer synliga fukt-/mögelfläckar?
2. Förekommer bubblor eller missfärgningar i plast-
mattor i badrum och kök?
3. Luktar det mögel i något rum?
4. Finns det läckande vattenledningar eller droppande
rör?
5. Rinner vattnet inte ner i golvbrunnen som det ska?

Ventilation

1. Saknas friskluftsintag i sovrum och vardagsrum, till
exempel genom spaltventil i fönster?
2. Saknas frånluftsdrag i kök och badrum? Kontrolleras
genom ett enkelt test: ta en bit papper och se om
det suger sig fast vid ventilationsdonet alternativt
fläkten i köket.

Temperatur

1. Är lufttemperaturen i sovrum och vardagsrum under
20 ° C mitt i rummet?
2. Verkar varmvattnet i kranarna ljummet eller kallt?

Skadedjur

Finns insekter eller andra skadedjur inomhus?
Kontrollera i: köksskåp, vaskskåp, garderober, under badkar. (Silverfiskar räknas normalt inte som skadedjur.)

Felanmälan

Saknas kontaktuppgifter till fastighetsägaren eller förvaltaren på väl synlig plats i huset.

Brandskydd och byggregler

Den här delen av checklistan handlar om brandskydd och byggregler. Det är viktigt att följa plan- och bygglagen och lagen om skydd mot olyckor.

Det är fastighetsägarens skyldighet att åtgärda eventuella brister. Om fastighetsägaren inte gör detta, kontakta stadsbyggnadskontoret (se kontakt nedan) eller Räddningstjänsten Syd: telefon 046-540 46 00, e-post: info@rsyd.se


Brandskydd

Se till att det finns fungerande brandvarnare eller automatiskt brandlarm. Det ska finnas minst en brandvarnare i varje bostad. Brandvarnare bör finnas i anslutning till kök och i, eller vid sovrum.

En bostad som är i flera plan, ska ha minst en brandvarnare per våning.

Vill du veta mer om brandskydd eller om regler för brandvarnare med mera, kontakta Räddningstjänsten Syd.

Det ska finnas minst två oberoende utrymningsvägar. Det får inte finnas hinder vid nödutgångar eller brännbart material i utrymningsvägarna. Dörrar i utrymningsvägar ska vara lätta att öppna.

Vid permanentboende kan en av utrymningsvägarna ofta vara genom ett stort, lätt öppningsbart, fönster som vetter mot gata.

Se till att det finns en tät brandskyddsavskiljande konstruktion mellan varje bostad. Vid gruppboende, där flera hushåll delar på gemensamt kök och liknande, räknas varje sovrum som en egen bostad. Det kan vara svårt att se om kraven är uppfyllda. Kontrollera att det inte finns synliga hål mellan bostäderna. Dörrar som vetter mot gemensamma ytor eller en annan bostad ska vara rejälare än vanliga innerdörrar (ofta finns en märkning på sidan av dörren, mot gångjärnen).

Barnsäkerhet

Se till att det finns stabila och icke klättringsbara räcken på balkonger och trappor. Räcket ska vara minst 0,9 meter högt. Vid risk för fall högre än en våningshöjd bör räcket vara minst 1,1 meter. Räcket ska vara svårt för barn att klättra över, horisontella balkar på balkongens insida bör inte finnas.

Bygglov eller teknisk anmälan


Bygglov krävs vid ändring mellan korttidsboende och permanentboende eller annan större ändring av byggnadens användning. Bygglov eller teknisk anmälan krävs vid ändring från bostad för ett hushåll till gruppbostad. Innan du får påbörja byggarbetena måste du ha fått ett startbesked.

Teknisk anmälan kan krävas vid ändrig av brandskydd, planlösning eller tekniska installationer, som till exempel ventilation eller vatten- och avlopp.

Bygglov/teknisk anmälan lämnas till stadsbyggnads-
kontoret. Kontakta stadsbyggnadskontoret om du har några frågor.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-08-03 14:42