Radon

Vad är radon?

När grundämnet radium sönderfaller bildas den radioaktiva lukt- och färglösa gasen radon. Radongasen sönderfaller i sin tur till så kallade radondöttrar, som kan fastna på bland annat damm- och rökpartiklar i luften. Damm- och rökpartiklar med radondöttrar kan följa med  inandningsluften ner i lungorna.

Radonkällor

Radon finns i berggrunder och jordarter som innehåller uran och radium. I Malmö är markradonet inget större problem på grund av att berggrunden till stor del består av kalksten och jordarten till övervägande del utgörs av en tät lera. Alla stenbaserade byggnadsmaterial innehåller mer eller mindre radium och avger radon till inomhusluften. Den alunskiffer baserade blå lättbetongen innehåller högre radiumhalter och har använts som byggnadsmaterial 1927-1975.

Hälsorisker

Nere i lungorna sönderfaller radondöttrarna och avger en stråldos till lungvävnaderna. Blir denna dos tillräckligt stor kan det leda till cell-förändringar som sedan kan utvecklas till lungcancer. Undersökningar som gjorts visar att det finns ett samband mellan radonhalten i bostaden och risken att utveckla lungcancer. Risken för lungcancer anses öka avsevärt om man dessutom är rökare.

Radongasmätning

Misstänker du att du bor i hus med radon, bör du kontakta en konsult som kan kontrollera om blå lättbetong använts som byggnadsmaterial. Visar det sig att uppmätta gammastrålningsvärden är höga (mer än 0,3 mikrosievert per timme), bör en radongasmätning utföras för att fastställa radongashalten i inomhusluften.

En radongasmätning kan göras genom att till exempel hänga upp en spårfilm under en längre eller kortare period i några av bostadens rum. Spårfilmen skickas sedan iväg för analys. Mätningen måste utföras under vinterhalvåret, då dygnsmedeltemperaturen är under plus tio grader. Kommunen har ingen utrustning för utlån för detta, utan du kontaktar i stället företag som utför dessa mätningar.

Åtgärder

Risken för radongashalter är störst i småhus eftersom de ofta har sämre ventilation än flerbostadshus och kan få in radon från marken. Dessutom kan småhus vara helt byggda i lättbetong.

Den bästa åtgärden för att sänka radongashalten i bostadshus, då källan är blå lättbetong, är att förbättra ventilationen.

Ett sätt att minska radongashalten kan vara att ta bort tätningslister i fönstren, ett annat att installera mekanisk till- och frånluft. Du bör dock kontakta en ventilationsfirma eller dylikt för att få hjälp med lämpliga åtgärder.

Radonbidrag

Småhusägaren måste själv bekosta åtgärderna för att sänka radongashalten.

Du kan få radonbidrag för sanering av egna hem under förutsättning att radonhalten i inomhusluften överstiger 200 becquerel.

Ansökan om radonbidrag görs hos Länsstyrelsen Skåne. Där finns också ansökningsblanketter.

Gränsvärden

Läs mer om gränsvärden för radon i bostäder och lokaler i Folkhälsomyndigheten allmänna råd om radon inomhus.

Senast ändrad: 2018-08-15 09:27