Miljö- & hälsotillsyn

Miljöförvaltningen är tillsynsmyndighet för miljö- och hälsotillsynen i Malmö stad.   

Miljöförvaltningen kontrollerar bland annat utsläpp till luft, mark, och vatten, förvaring och hantering av kemikalier och farligt avfall, buller och lukt.

I miljöbalken, med förordningar, föreskrifter och allmänna råd och handböcker, finns regler som ska skydda miljön och människors hälsa. Det är dessa som ligger bakom de flesta miljökrav som miljöförvaltningen ställer. Miljöförvaltningen kontrollerar olika verksamheter som är tillstånds- och anmälningspliktiga. Det innebär att vi kontrollerar verksamhetsutövares (företags) rutiner och system för övervakning  för att garantera att de uppfyller lagkraven.

Klagomål

Det räcker i princip med en klagande för att miljöförvaltningen enligt lag ska bli skyldig att utreda klagomålet och se till att rättelse vidtas. Det räcker också med att en person är störd för att krav på åtgärder ska ställas på verksamhetsutövaren. Däremot kan antalet störda ha betydelse i prövningen av om en åtgärd är rimlig med utgångspunkt från miljö- och hälsonytta, jämfört med kostnader.

Efter utredning gör miljöförvaltningen en rimlighetsbedömning om eventuella åtgärder står i proportion till störningen.

Sanktioner och åtalsanmälningar

Miljöförvaltningen beslutar om sanktioner (föreläggande och/eller förbud med eller utan vite, miljösanktionsavgift, åtalsanmälan) om vi hittar brister vid kontroll hos ett företag.

Miljöförvaltningen är skyldig att åtalsanmäla varje misstanke om brott mot miljöbalken. Vi ska inte själva göra någon bedömning av den upptäckta överträdelsen. Om det blir fällande dom eller om brottet betraktas som ringa eller avskrivs, avgör alltid åklagaren. Om överträdelsen skett uppsåtligt eller av oaktsamhet avgörs också av åklagaren.

Tillsynen betalas genom avgifter

Miljöförvaltningen tar ut avgift för miljötillsynen som innefattar handläggning av anmälningar, ansökningar om tillstånd och dispenser. Miljöförvaltningen tar ut en årlig avgift för vissa miljöfarliga verksamheter. Enligt lagen tas avgift ut för extra kontroller hos verksamheter som orsakats av allvarliga brister. Avgifternas storlek varierar beroende på vilken verksamhet som tillsynen gäller. Här kan du läsa om taxorna.

Följande är inte miljöförvaltningens uppgift

Följande ska utföras av verksamhetsutövaren själv eller av konsulter som denne anlitar.

  • Utföra mätningar av olika slag som till exempel på processavloppsvatten, spill- och dagvatten, provtagning av förorenad mark, mätning av buller.
  • Skriva anmälan eller ansökan, eller leta reda på information på till exempel produkter eller kemikalier som dessa ska innehålla.
  • Genomföra utbildningar för företag med miljöfarlig verksamhet.
  • Miljöförvaltningen är inte heller skyldig att informera om ny eller förändrad lagstiftning. Det är verksamhetsutövaren som är skyldig att hålla sig uppdaterad om vilka regler som gäller. Däremot informerar miljöförvaltningen, bland annat här på webben om lagstiftning som en service till företagare och allmänhet.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-03-15 11:34