Biltvätt

Biltvätt på gatan är skadligt för miljön. När vatten med  rengöringsmedel, olja med mera rinner ner i gatubrunnen, transporteras det orenat ut i vår omgivning och farliga ämnen kommer direkt ut i sjöar och hav. Använd istället biltvätt och tvätthall.

Om du tvättar bilen hemma på garageuppfarten eller gatan, sköljs det orenade vattnet ner i dagvattenbrunnen och rinner vidare ut i våra sjöar och hav. När du tvättar bilen direkt på gatan betyder det att tungmetaller som kadmium, bly, nickel, krom, zink och oljerester följer med vattnet för att till slut hamna orenat i naturen. Det är miljön som drabbas och i förlängningen både människor och djur. Varken fiskar, skaldjur, vattenlevande växer eller människor mår bra av att vistas i vatten där det finns rester från utsläppen som biltvätten medför.

Använd biltvätt eller tvätthall

Det är alltid bättre för både oss och miljön att välja att tvätta bilen på en plats som är avsedd för det. I en biltvätt eller tvätthall renas vattnet i verksamhetens reningsverk och leds vidare till närmaste avloppsreningsverk för ytterligare rening

Inget generellt förbud men enskild person kan få förbud

Enligt hänsynsreglerna i andra kapitlet i lagen om miljön, miljöbalken, ska alla som utför en handling, som kan orsaka skada för människors hälsa eller miljö, skaffa sig den kunskap som behövs för att skydda omgivningen mot skada eller olägenhet. Det betyder att den som ska tvätta sin bil också ska se till att "vidta de försiktighetsmått som behövs" det vill säga välja de produkter som är minst miljöpåverkande.

Naturvårdsverket som är kommunens rådgivande myndighet i miljöfrågor gör bedömningen att det inte finns lagstöd för en kommun att utfärda ett generellt förbud mot biltvätt på gatan enligt miljöbalken, utom i de fall där 40 §, femte punkten i förordningen (1998:89) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, kan åberopas för att meddela föreskrifter om skydd för ytvattentäkter och enskilda grundvattentäkter.

Däremot får en tillsynsmyndighet (miljönämnden) i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Enligt miljöbalken är det olagligt att uppsåtligen förorena mark, vatten och luft. Det är alltså möjligt att förbjuda en enskild bilägare att tvätta bilen på gatan.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-01-16 15:05