Markarbeten

Inom ett område med detaljplan behöver du ofta marklov
för förändra marknivån på fastigheten. Ibland kan du behöva marklov för att fälla träd eller plantera skog.

Du ansöker om marklov hos stadsbyggnadskontoret på samma sätt som du söker bygglov.

Marklov 

I bebyggda områden behöver du marklov för att ändra marknivån genom schaktning eller utfyllnad av mark, om det gäller

  • mer än 25 cm sänkning/höjning närmre tomtgräns än 4,5 meter
  • mer än 1,0 meter sänkning/höjning inom fastigheten
  • mer än 1,2 meter höjning av marken för anläggande av terrass
    invid husvägg.

I nybyggnadsområden granskas marknivåerna i samband med bygglovsprövningen för projektet som helhet och du behöver inte söka särskilt marklov.

Observera att du alltid ska ta hand om det avrinnande vattnet på markytan och från tak, så kallat dagvatten, inom din egen fastighet. Det får inte ledas in på en grannfastighet.

Utökad marklovplikt

I en detaljplan kan det finnas skydd för befintliga träd eller grupper av träd som är värdefulla inslag i miljön och då krävs det marklov för att fälla träd. Det kan också finnas krav på marklov för att plantera skog.

Inom ett område med områdesbestämmelser kan du också behöva marklov för att schakta, fylla ut mark, fälla träd eller plantera skog.

Osäker på vad som gäller?

Kontakta stadsbyggnadskontorets kunddisk så hjälper vi dig.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-10-24 15:52