Markiser, jalusier och skyltfönster

För en fastighet som ligger i ett område med detaljplan behöver du ibland bygglov för att sätta upp markiser, jalusier och säkerhetsgaller på fasaden. Det gäller även för åtgärder som påverkar skyltfönsters genomsiktlighet.

Åtgärder på och intill en byggnads fasad kan kräva bygglov eftersom de kan påverka byggnadens kulturhistoriska och konstnärliga värden. De kan även ha stor betydelse för hur staden upplevs. Försatta skyltfönster kan exempelvis bidra till en upplevd otrygghet för alla som vistas ute efter stängning.

För att bevara byggnaders ursprungliga karaktär är det viktigt att alla ändringar görs varsamt. Vissa byggnader och områden har ett utökat skydd enligt plan- och bygglagen. Kontakta stadsbyggnadskontorets kunddisk så får du hjälp med att ta reda på vad som gäller för just din fastighet.

I stadsbyggnadsnämndens Råd och riktlinjer skyltning finns mer att läsa om vad som gäller för täckning av skyltfönster, säkerhetsgaller, jalusier och markiser i Malmö.

Markiser

Markiser ska anpassas till byggnaden de sitter på och alltid placeras i lämpligast möjliga läge på fasaden. Viktiga fasaddetaljer, som exempelvis valvbågar vid fönster och dörrar, ska inte döljas av markisanordningen. 

Vid restauranger och andra verksamheter i markplan krävs det bygglov för en markis som

  • är fast, ej hopfällbar
  • är hopfällbar men monteras med kassett som markisen rullas in i
  • har stödben eller motsvarande.

För markiser inom allmän platsmark krävs även polistillstånd och att den fria höjden från mark till markisens lägsta punkt vid utfällt läge följer Malmö stads lokala ordningsstadga:

  • Uppfällbara markiser eller liknande anordningar ska sättas upp så att en fri höjd om 2,3 meter erhålles över gångbana, och får aldrig vara nämare körbanekant än 0,6 meter.
  • Fasta markiser, skärmtak, skyltar och dylikt ska vara uppsatta så att det finns fri höjd om 2,5 meter över gångbana och de får inte vara närmare körbanekant än 1,0 meter.
  • Anordningar av ovan nämnda slag ska närmast och över körbana ha en fri höjd av minst 4,6 meter.

På en- och tvåbostadshus behöver du inte bygglov för att sätta upp markiser. Däremot kan det behövas på exempelvis ett flerbostadshus beroende på byggnadens kulturhistoriska och konstnärliga värden liksom markisernas utformning.

Jalusier och säkerhetsgaller

Du behöver bygglov för täckande och utanpåliggande rulljalusier, eftersom de utgör en fasadförändring som påverkar byggnadens karaktär.

Däremot behöver du inte bygglov för väl genomsiktliga stöldskydd på insidan av fönsterglaset, det vill säga rulljalusier och liknande stöldskydd med stor öppenhetsgrad och av gallertyp. Säkerhetsanordningen bör inte skymma skyltningen i skyltfönstret. Det är positivt om den placeras innanför skyltningen i fönstret.

Täckning av fönster

Det krävs bygglov när 50% eller mer av fönsterytan ska täcks för med film eller annan åtgärd.

Det kan krävas bygglov när delar av ett större glasparti ska täckas för med film eller annan åtgärd. Kontakta stadsbyggnadskontoret för en bedömning av om det är en bygglovspliktig fasadändring i det aktuella fallet.

Det krävs inte bygglov för tillfällig täckning av fönster i samband med omskyltning, ombyggnad eller tom butikslokal.

Osäker på vad som gäller?

Kontakta stadsbyggnadskontorets kunddisk så hjälper vi dig. 

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-10-24 15:53