Solcellspaneler och solfångare

Idag behöver du oftast bygglov för solcellspaneler eller likvärdiga solenergianläggningar. En solenergianläggning kan påverka byggnadens fasad i sådan omfattning att det utgör en fasadändring. Den kan också ha betydelse för byggnadens kulturhistoriska värden.

Klargörande om bygglov för solenergianläggning

Idag är det krav på bygglov för solenergianläggning. Du behöver även betala en bygglovsavgift. Bygglovsavgiften för solenergianläggningar i Malmö kommer försvinna från och med 1 augusti 2018. 

Den 13 juni 2018 beslutade riksdagen att merparten av solenergianläggningar inte behöver ha bygglov. Ändringen gäller från och med den 1 augusti 2018. Tänk på att trots riksdagens beslut så kommer du fortfarande behöva ansöka om bygglov om:

  • dina solpaneler vinklas upp från tak eller ut från fasad.
  • dina solenergianläggningar integreras.
  • din byggnad eller bebyggelseområdet är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. 

Du ansöker om bygglov för solcellspaneler på samma sätt som för en fasadförändring. I din ansökan ska ritningarna illustrera hur anläggningen påverkar byggnadens utseende. Därför behöver du bland annat lämna in en fasadritning med solcellspanelerna inritade med rätt skala, mått och placering.

Anläggningens utseende och byggnadens förutsättningar

Tänk på att du bör anpassa en synlig solenergianläggning väl till byggnadens utformning. Vi rekommenderar en så enhetlig och visuellt lugn lösning som möjligt:

  • Med exempelvis svarta solceller och svart ram kan du få en tunn helsvart skiva, som oftast fungerar bra ihop med byggnadens tak- eller fasadmaterial i övrigt.
  • En mer brokig anläggning kan påverka din byggnads utseende på ett mindre önskvärt sätt.
  • Det har även stor betydelse hur sammanhållen ytan är, var den placeras och hur panelerna monteras.
  • Den bärande stommen bör göras så lite synlig som möjligt.
  • Om anläggningen ska sitta på en byggnadsdel som är synlig för många, exempelvis åt gata eller park, ställer vi oftast lite extra krav på att anläggningen utformas på ett sätt som inte förvanskar byggnaden och påverkar stadsbilden negativt.
  • Om det finns risk för att grannar kan bli störda av bländning från anläggningen ska panelerna vara antireflexbehandlade.

Om du ska bygga nytt eller byta ut ett befintligt tak- eller fasadmaterial så tänk på att en solenergianläggning ofta kan ersätta andra ytmaterial. På så vis får du en anläggning som är helt integrerad med byggnadens arkitektur och du slipper dubbla fasadytor.

Det här och mycket mer kan du läsa om i våra råd och riktlinjer:

Råd och riktlinjer Solenergi och arkitektur

Anpassning i särskilt värdefull miljö

Ibland ställs extra krav på att fasadförändring måste göras varsamt och att en solenergianläggning måste utföras mycket väl anpassad till byggnadens befintliga fasad. Enligt plan- och bygglagen får en byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte förvanskas. Din byggnad kan ligga inom ett sådant område eller till exempel ha ett varsamhetskrav i detaljplanen. Kontakta oss om du är osäker på vad som gäller i ditt fall.

Solenergi och säkerhet

Det är viktigt att din anläggning monteras på rätt sätt. Det gäller bland annat elsäkerhet, brand och håltagning i tätskikt. Om det blir felaktigt gjort så kan det bli både farligt och kostsamt. Om montaget inte är korrekt gjort så kan det även påverka din rätt till ersättning från försäkringsbolag.

Du behöver inte göra en teknisk anmälan för en solenergianläggning men det finns en del teknik- och säkerhetsfrågor som är viktiga att känna till. Det är du som byggherre som enligt plan- och bygglagen har det fulla ansvaret för att det du bygger, eller låter bygga, genomförs enligt de krav som gäller för åtgärden. Var alltid noga med att de du anlitar har de certifieringar som erfordras.

En solenergianläggning är en starkströmsanläggning vilket innebär att det finns krav på vem som får installera den och hur det ska göras. Både anläggning och tak kan i värsta fall bli strömförande. Det måste dessutom finnas tydlig skyltning av solenergianläggningen så att brandpersonal inte ska riskera att få ström genom kroppen och skadas vid en eventuell brandinsats. Du hittar information hos bland annat Elsäkerhetsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Mer information om solenergi

Malmö stads energi- och klimatrådgivning erbjuder kostnadsfri, objektiv och oberoende vägledning till privatpersoner, föreningar och företag i Malmö.

Hos bland annat Energirådgivarna Skåne, Energikontoret Skåne, Sol i syd och Solar Region Skåne finns mycket samlad kunskap om solenergianläggningar. Se länkarna nedan.

Osäker på vad som gäller om bygglov?

Ta kontakt med stadsbyggnadskontorets kunddisk, så får du hjälp med att ta reda på vad som gäller för just din fastighet.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-09-04 10:26