Certifierade fackpersoner

När du bygger nytt eller gör en ombyggnation kan du behöva anlita olika fackpersoner för att hjälpa dig med de krav som ställs inom olika områden som exempelvis brandsäkerhet. Här har vi listat några olika sådana funktioner.

Sakkunnighetsintyg

Sakkunnighetsintyg är ett dokument där den som är sakkunnig godkänner hur något är byggt eller utfört. Ibland behöver du lämna in ett sakkunnighetsintyg för att kunna få ett slutbesked/slutbevis. I startbeskedet eller beslutet av kontrollplan får du reda på om du behöver lämna in ett sakkunnighetsintyg.

Sakkunnig person

  • Brandsakkunnig (SAK). En sakkunnig person inom brand kontrollerar att byggnaden följer de kontrollpunkter som beskrivs i kontrollplanen och som sammanfattar brandkraven. 
  • Antikvariskt sakkunnig inom kulturvärden (KUL). En antikvarisk sakkunnig eller sakkunnig avseende kulturvärden ska utföra de kontroller som behövs för att säkerställa att samhällets krav om tillvaratagande av kulturvärden tillgodoses.
  • Tillgänglighetssakkunnig (TIL). En tillgänglighetssakkunnig person har kunskap om hur en lokal eller bostad kan anpassas till funktionshindrades behov. Den tillgänglighetssakkunniga kan utföra en del av de kontroller som anges i kontrollplanen.
  • Funktionskontrollssakkunnig (OVK). Obligatorisk ventilationskontroll ska göras i alla byggnader regelbundet och den ska utföras av en certifierad kontrollant.

Certifierad kontrollansvarig (KA)

En kontrollansvarig (KA) arbetar på uppdrag av  byggherren. En KA ska enligt Plan- och bygglagen ha kunskap, erfarenhet och lämplighet för sitt uppdrag och dessutom vara certifierad. Den kontrollansvarige ska ha en självständig ställning i förhållande till den som utför de arbeten som ska kontrolleras.

Den kontrollansvariges uppgifter är att:

  • hjälpa byggherren att ta fram ett förslag till kontrollplan
  • se till att kontrollplanen och bestämmelser och villkor följs
  • informera byggherren om avvikelser och vid behov även informera kommunen
  • delta i tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller, och vid byggnadsnämndens platsbesök samt dokumentera sina besök och iakttagelser
  • skriva ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.

De kontrollansvariga och de sakkunniga som utför kontroll ska sedan 2 maj 2011 vara certifierade av ett ackrediterat certifieringsorgan.

Kvalitetsansvarig (KA)

Kvalitetsansvarig är ett begrepp från den gamla plan- och bygglagen (SFS 1987:10). I den nuvarande lagstiftning har det ersatts med kontrollansvarig.

Du hittar mer information om de olika sakkunniga och listor över certifierade på Boverkets hemsida.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-01-26 12:55