Dagsljus

En av de saker som granskas i en bygglovsansökan för större nybyggnadprojekt är tillgången på dagsljus inne i byggnaden. Kraven på ljus har sin grund i bestämmelser om hälsa i plan- och bygglagen.

I dag byggs det högre och tätare än tidigare och redan byggda områden exploateras ytterligare vilket gör att förutsättningarna för dagsljus har förändrats. I den fysiska planeringen, och framförallt i detaljplanen, kan flera faktorer styras som påverkar tillgången på dags- och solljus i den byggda miljön. Det kan vara kvarterets och gatunätets struktur, förhållandet mellan hushöjd och avstånd till nästa byggnad och hur byggnaderna placeras i förhållande till väderstreck. Inom bygglov tillkommer fönstersättning och fönsterstorlek som två av de viktigaste faktorerna för dagsljusinsläpp.

Dagsljusberäkning

Genom dagsljusberäkningsprogram går det att simulera hur dagsljus sprider sig i ett enskilt rum eller i en hel byggnad.

Dagsljusfaktor (DF)

För att beskriva hur mycket dagsljus som når in till en punkt i ett rum används mätetalet dagsljusfaktor, DF. DF anger förhållandet mellan belysningsstyrkan i punkten i rummet och den totala belysningsstyrkan utomhus mot ett horisontalplan. Definitionsmässigt avses endast förhållandet vid jämnmulen himmel utomhus. Dagsljusfaktorn uttrycks vanligen i procent. DF = 2.5% i en punkt i ett rum betyder således att då belysningsstyrkan utomhus är 12 000 lux är den 300 lux i den givna punkten.

Dagsljuskrav

Krav på dagsljus finns i Boverkets byggregler (BBR avsnitt 6:322 Dagsljus). Där anges att rum eller avskiljbara delar av rum där människor vistas mer än tillfälligt ska utformas och orienteras så att god tillgång till direkt dagsljus är möjlig, om detta inte är orimligt med hänsyn till rummets avsedda användning.

Om du vill veta mer så kan du läsa mer information på Boverkets hemsida.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-01-19 10:03