Detaljplan

Hur en stad utvecklas och får bebyggas styrs oftast genom olika detaljplaner och planbestämmelser som till exempel prickmark. Här har du en kort sammanfattning av olika begrepp rörande detaljplan som ofta används i samband med bygglov.

Vad är en detaljplan och stadsplan?

En detaljplan reglerar markens användning och bebyg­gelsens utformning inom ett visst område, i syfte att möjliggöra ny bebyggelse, ändra bebyggelsens inne­håll eller säkra bevarande eller liknande. Detaljplanen består av planbeskrivning och plankarta med planbe­stämmelser som reglerar markanvändning med använd­ningsgränser, exploateringsgrad, byggnadsvolymer, gestaltning m.m. Plankartan är juridiskt bindande. Plan­beskrivningen beskriver planens innehåll, förutsättning­ar, genomförande och konsekvenser av planen.

Stadsplan är det tidigare namnet för detaljplaner. Ännu finns det en hel del stadsplaner som fortfarande är gällande i Malmö.

Prickmark och andra planbestämmelser

Detaljplanens planbestämmelser är de som visar vad man får lov att göra inom en byggrätt. Det kan exempelvis vara en planbestämmelse som innebär att området ska bebyggas med bostäder och service. En annan vanlig planbestämmelse är till exempel prickmark. Vanligtvis betyder prickmark att marken inte får bebyggas.

Vad är genomförandetid?

Genomförandetid är en administrativ bestämmelse som anger den tidsrymd inom vilken en detaljplan är tänkt att genomföras.

Planavgift

Planavgifter tas ut för att täcka kostnader som har uppstått vid framtagande av detaljplan eller områdesbestämmelser. Även kostnader för program i detaljplaneprocessen kan tas ut som planavgift. Kommunen får endast ta ut planavgift i samband med bygglov om planen är till nytta för fastigheten (PBL 2010:900).

Vad innebär ett planbesked?

Om du planerar att vidta en åtgärd som förutsätter att en detaljplan antas, ändras eller upphävs har du rätt att få veta om kommunen har för avsikt att börja ett sådant planarbete. Du kan också ansöka om besked ifall områdesbestämmelser kan tänkas ändras eller upphävas. Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och inte kan överklagas. Beslutet ska inte heller uppfattas som ett slutligt ställningstagande från kommunens sida.

Begär ut ett planbesked

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-06-26 13:40