Kulturmiljö

Malmö har byggts upp under flera decennier och kan därför visa upp flera olika epoker genom arkitekturens historia. För att hålla kvar dessa historiska avtryck behöver ibland ett område skyddas från förvanskning eller liknande.

För att kunna skydda byggnader från förvanskning finns det bestämmelser i gällande lagstiftning om hur man får lov att ändra en byggnads utseende och gestaltning. Genom varsamhetsbestämmelser kan kommunen i en detaljplan eller områdesbestämmelser tydliggöra vad varsamhetskravet innebär för det aktuella området.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och varsamhetsbetsämmelser

De områden som räknas in under plan- och bygglagens 8 kapitel 13 § skyddas också av bestämmelser om varsamhet. Varsamhetsbestämmelser beskriver vilka egenskaper/utformning en byggnad ska ha. De kan omfatta såväl byggnadens exteriör som interiör. Vid behov kan de ge tämligen detaljerade anvisningar om en byggnads utformning.

Varsamhetsbestämmelserna har sin bakgrund i de utformningsbestämmelser för befintliga byggnader som fanns beskrivna i förslaget till den äldre plan- och bygglagen (1987:10), se nedan. Där angavs det att bestämmelser kan omfatta sådant som takvinkel, fasadmaterial, taktäckningsmaterial och färg. I mera värdefulla miljöer kan det även vara till exempel taksprång, fönstrens utformning och deras läge i vägglivet, material, färg och utsmyckningsdetaljer.

Vill du veta mer om skydd av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse kan du läsa mer information i Boverkets kunskapsbank.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-01-26 11:23