Lantmäteriförrättning

Det är inte ovanligat att du i samband med bygglov behöver se över fastighetens olika förutsättningar utöver det som detaljplanen säger. Kanske behöver du göra någon justering för att byggnation ska kunna vara möjlig.

Vad är en lantmäteriförrättning?

Förändringar av fastighetsindelning sker genom lantmäteriförrättning. En lantmäteriförrättning innefattar de tekniska, fastighetsrättsliga och ekonomiska arbeten som utförs när fastigheter nybildas, ombildas eller samverkar kring gemensamma behov.

Inom ramen för förrättning går det att nybilda, ombilda och ändra rättigheter samt bestämma gränser. De lagar som tillämpas vid lantmäteriförrättningar är fastighetsbildningslagen, anläggningslagen, ledningsrättslagen samt samfällighetsförvaltningslagen.

Stycka av

Ett visst område mark skiljs av från en fastighet för att bilda en egen fastighet t ex vid köp av del av en fastighet för att bebyggas med ett hus.

Numera är ofta fastighetsplanen/tomtindelningen en del av detaljplanen. Om din fastighet ingår i en sådan detaljplan behöver du ansöka om detaljplaneändring för att kunna göra en avstyckning av fastigheten.

Är du intresserad av lantmäterifrågor kan du läsa mer hos Lantmäterimyndigheten i Malmö stad.

 

Avstyckning av fastighet inom detaljplan med fastighetsplan/tomtindelning. Du hittar "Ansökan om detaljplan med fastighetsindelningsbestämmelser" under rubriken Bo & bygga i Tjänster & blanketter.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-01-19 10:03