Miljöfarlig verksamhet

Ibland kan visa typer av verksamheter behöva tillstånd för miljöfarlig verksamhet. Tillståndet beslutas av länsstyrelsen eller miljödomstolen. Tillsyn av miljöfarlig verksamhet gör miljöförvaltningen.

När man söker bygglov för en verksamhet kan det ibland hända att det visar sig att man även behöver söka tillstånd för miljöfarlig verksamhet. Det kan till exempel röra sig om hur mycket verksamheten bullrar.

Vad menas med miljöfarlig verksamhet?

Med miljöfarlig verksamhet avses verksamheter som

  •  släpper ut avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten,
  • använder mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp än som avses i 1 eller genom förorening av mark, luft, vattenområden eller grundvatten,
  •  använder mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning eller annat.

Du kan läsa mer om miljöfarlig verksamhet och om hur du söker tillstånd på länsstyrelsens hemsida.

 

Miljöförvaltningen bedriver tillsynen av miljöfarlig verksamhet. Du kan läsa mer information om själva tillsynen på miljöförvaltningens hemsida.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-02 13:36