Områdesbestämmelser

Oftast talas det om att det är detaljplanen som styr vad du får lov att göra när du ansöker om bygglov. Men det finns också något som kallas för områdesbestämmelser.

Områdesbestämmelserna kan upprättas inom begränsade områden som inte har detaljplan. Bestämmelserna kan användas för att översiktligt reglera markens användning och bebyggelsens omfattning. Men det finns begränsningar om vad som kommunen kan bestämma via följande områdesbestämmelser:

  • användningen och utformningen av mark för gemensam användning och i samband med det skyddet för sådana platser som är särskilt värdefulla, från till exempel kulturhistorisk synpunkt
  • största tillåtna byggnads- eller bruksarea för fritidshus och storleken på tomter till sådana hus
  • omfattningen av lovplikten
  • exploateringssamverkan.

Kommunen får även reglera placering, utformning och utförande av byggnadsverk och tomter och i samband med det:

  • vegetationen samt markytans utformning och höjdläge inom vissa områden som exempelvis är avsedda för bebyggelse
  • skyddsanordningar för att motverka störningar från omgivningen
  • skyddet för byggnadsverk och tomter som är särskilt värdefulla.

Du kan läsa mer information om områdesbestämmelser i Boverkets kunskapsbank.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-01-26 12:58