Överklagan

Både detaljplaner och beslut om bygglov kan överklagas inom angiven tid. Så här går överklagande till.

Om du som sökande eller som berörd sakägare (exempelvis granne) inte är nöjd med ett beslut kan du överklaga det.

Överklagandet ska ske inom tre veckor från att du fick ta del av beslutet. Överklagandet ska innehålla uppgifter om vilket beslut du överklagar (diarienummer och beslutsdatum) och på vilket sätt du vill att beslutet ändras.

Överklagan skall tillskrivas Länsstyrelsen Skåne men ska skickas till:

Malmö stadsbyggnadsnämnd, 205 90 Malmö

eller via e-post till stadsbyggnadskontoret@malmo.se.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-01-26 11:12