Översiktsplan

Översiktsplan är ett begrepp inom fysisk planering i Sverige. Det är ett dokument som varje kommun tar fram för att ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön i kommunen.

Översiktsplanen omfattar hela kommunen och ska ge vägledning för hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Av översiktsplanen ska bland annat också framgå hur kommunen avser att tillgodose riksintressen och följa gällande miljökvalitetsnormer. Även hur sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen redovisas där strandskyddet kan komma att upphävas. Från och med 2014 ska kommunen också redovisa hur det långsiktiga behovet av bostäder är tänkt att tillgodoses.

Här kan du läsa mer om Översiktsplan för Malmö.

 

Du kan läsa mer om riksintressen och gällande miljökvalitetsnormer på  i Miljöbalken på Sveriges riksdags hemsida.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-20 13:49