Parkering

I staden behövs det plats för att parkera bil, cykel, lådcykel och liknande fordon. Att det finns parkeringsutrymme är fastighetsägarens ansvar.

Kommunen har ett övergripande ansvar för parkeringens planering. Den anger i detaljplan var parkering ska ordnas. Men kommunen har ingen skyldighet att ordna parkering utan det är fastighetsägarens skyldighet. Kommunen upplyser om det parkeringsbehov som fastighetsägaren har att tillgodose.

Parkeringspolicy och parkeringsnorm

För att underlätta information om parkeringsbehovet har stadsbyggnadsnämnden tagit fram en parkeringspolicy med parkeringsnormer som gäller som vägledning vid detaljplaneläggning och som krav vid bygglov.

Biluppställningsplats

För en- och tvåbostadshus ska parkering normalt ske på den egna tomten genom att skapa en bilplats i och en bilplats framför garage/carport.

För flerbostadshus och andra verksamheter gäller olika normer för olika zoner enligt parkeringspolicyns normer.

Cykelparkering, cykeluppställning

Cykelparkeringens placering och utformning är avgörande för hur väl de kommer att utnyttjas. Cykelparkeringar ska både vara bekväma och se inbjudande ut. Observera att allt fler har cykeln som enda färdmedel och att trehjuliga lastcyklar och cykelkärror därför blivit allt vanligare.

HCP parkering för rörelshindrade

För verksamheter ska 2 % och 3 % av samtliga bilplatser, minst en plats, anpassas för rörelsehindrade med särskilt parkeringstillstånd. Bilplatserna ska vara fem meter breda, om inte intilliggande yta kan användas. Parkeringsplatserna ska förläggas nära entrén och utmärkas för just rörelsehindrade. Gångavståndet bör inte överstiga 25 meter.

Parkeringsavtal

Fastighetsägaren ges möjlighet att genom avtal ordna parkering på annan plats än på den egna fastigheten. Flera olika aktörer kan till exempel köpa tillgång till parkering inom samma anläggning, vilket i sin tur ger förutsättningar för samnyttjande och de fördelar det innebär.

Mobility Management och MM-åtgärder

Mobility management är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen till förmån för gång, cykel och kollektivtrafik. Att satsa på MM-åtgärder kan innebära bland annat ekonomiska, sociala samt miljö- och hälsomässiga vinster.

Med MM-åtgärder kan byggherrar påverka behovet av parkering i ett byggprojekt så att det blir möjligt att räkna med ett lägre behov än vad parkeringsnormen anger. Exempel på MM-åtgärder är bil- och cykelpool, lättillgänglig väderskyddad cykelparkering och cykelverkstad på fastigheten.

Läs gärna mer om parkering i Parkeringspolicyn (pdf, 3.9 MB).

 

Läs mer om Mobility Management för byggherrar (pdf, 3.4 MB).

 

Läs mer om parkeringsnorm och parkeringspolicy på malmo.se.

Senast ändrad: 2018-04-10 08:35