Schaktning och markarbeten

När du bygger nytt behöver du ofta göra olika markarbeten och ibland behöver du schakta för att kunna lägga grunden för byggnaden. Vanligtvis behöver du marklov innan du sätter igång.

Vad är schaktning och markarbeten?

Schaktning är en central del vid anläggning av tomt och uppförande av hus. Schaktning går först och främst ut på att göra i ordning en plan yta med fast mark för grunden. Det innebär att du flyttar bort matjord ner till det djup som är lämpligt för grundläggningen. I samband med schaktningen gör du också plats för nödvändiga ledningar för vatten och avlopp, kablar samt rör för dränering.

Markarbeten kan till exempel vara grävarbete som antingen höjer eller sänker befintlig marknivån.

Marklov

Marklov innebär att du får tillstånd att avsevärt förändra marken. Du behöver marklov för schaktning eller fyllning om höjdläget förändras mer än +/- 0,5 m och om området har detaljplan. Du kan också behöva marklov för trädfällning och skogsplantering om kommunen bestämt detta i detaljplanen eller i områdesbestämmelserna.

Här hittar du mer information om hur du söker marklov digitalt.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-12 10:20