Sotning

Sotning har förekommit i Sverige nästan lika länge som vi har använt eldstäder för uppvärmning och matlagning. Det är kommunen som i brandförebyggande syfte ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs.

En stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar. Sotningsverksamheten är uppdelad i två separata uppdrag – sotning och brandskyddskontroll. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand.

Brandskyddskontrollen ska upptäcka fel och brister i anläggningen för att undvika skador till följd av brand. Kontrollen innebär en prövning av att den enskilda anläggningens funktion och egenskaper från brandskyddssynpunkt i huvudsak överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk. Kontrollen ska i huvudsak utföras okulärt men vid misstanke om felaktigheter som inte kan fastställas på det sättet kan kontrollen behöva utökas med någon form av provning eller mätning.

Egensotning eller medgivande av sotning

Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) ger kommunen rätt att, efter ansökan av fastighetsägaren, låta fastighetsägaren själv eller någon annan än kommunens sotare rengöra (sota) en anläggning. Möjligheten att själv sota eller låta någon annan sota sin egen anläggning omfattar endast sotningsmomentet. Kravet är att sotningen genomförs på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Kommunen ska i varje enskilt fall göra en prövning av om den som är tänkt att utföra sotningen är lämplig för uppgiften.

Du kan läsa mer om sotning och brandskyddskontroll på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida.

 

Här hittar du vad som gäller för sotning och brandskyddkontroll i Malmö.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-06-26 13:57