Strandskydd

Är din fastighet placerad nära vattendrag eller kustområde? Då kan du behöva ansöka om dispens från strandskyddet för att få lov att bygga.

Strandskyddet är en del av reglerna i miljöbalken (7 kap 15 §) och syftar till att långsiktigt skydda allemansrätten i strandområden. Det ska också bevara en bra miljö för djur- och växtlivet på land och i vatten. Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag. Vid detaljplanering kan strandskyddet upphävas. Utanför detaljplanelagt område behövs dispens eller ett godkänt undantag från strandskyddet för vissa åtgärder och byggen.

Dispens

Det är kommunerna som har huvudansvaret för att pröva frågor om dispens från strandskyddet. Bor du inom Malmö kommun är det till stadsbyggnadskontoret du ska vända dig, förutsatt att du inte planerar en åtgärd inom strandskyddsområde som till exempel också är skyddat som statligt naturreservat, Natura 2000 eller områden med biotopskydd. I sådana fall är det Länsstyrelsen som ska pröva din ansökan istället.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-06-26 10:33