Tillgänglighet

Ett övergripande krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga finns i plan- och bygglagen (PBL) och plan- och byggförordningen (PBF)

I Boverkets byggregler, BBR, finns tillämpningsföreskrifter till lagen och förordningen. Boverkets byggregler gäller när du bygger nytt eller ändrar en byggnad, inklusive ändrad användning.

Lokalanpassning för personer med funktionsnedsättning

Har du en bestående funktionsnedsättning som medför att du behöver anpassa din bostad, kan du söka bostadsanpassningsbidrag. Bidraget är till för att underlätta det dagliga livet och få möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

Här kan du läsa mer om bostadsanpassning.

Tillgänglighetssakkunnig

Byggnadsnämnden kan kräva att en certifierad sakkunnig ska kontrollera att kraven på tillgänglighet är uppfyllda, när byggherrens egenkontroll inte är tillräcklig.

På Boverkets hemsida kan du söka efter certifierade sakkunniga i tjänsten "Hitta certifierade personer".

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-01-19 10:03