Tillsyn

Stadsbyggnadskontoret och stadsbyggnadsnämnden hanterar inte bara samhällsplanering inom sitt uppdrag. Stadsbyggnadsnämnden via stadsbyggnadskontoret är också en viktig tillsynsmyndighet inom samhällsbyggnad.

Tillsyn är en granskning som sker i efterhand och som syftar till att brister och överträdelser ska rättas.

Tillsynsmyndighet i plan- och bygglagstiftningen är framförallt byggnadsnämnden men även länsstyrelsen, Boverket, regeringen och Arbetsmiljöverket är tillsynsmyndigheter som har tillsynsansvar. Tillsynsmyndigheterna är skyldiga att ta upp en fråga om ingripande och påföljd så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse, en dom eller andra beslut.

Byggsanktionsavgift

Stadsbyggnadsnämnden ska ta ut en byggsanktionsavgift om någon utfört något olovligt och inte rättar det olovliga. Byggsanktionsavgiften tas ut av fastighetens lagfarne ägare.

På boverkets hemsida kan du själv räkna ut hur stor byggsanktionsavgiften skulle bli om du bygger utan bygglov. Här hittar du Boverkets guide för byggsanktionsberäkning.

Enkelt avhjälpta hinder (EAH)

I plan- och bygglagen, PBL, anges att alla enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet och användbarhet i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser ska avhjälpas. Kravet gäller om det med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa hindren.

Till blanketten för Enkelt avhjälpta hinder

Olovligt byggande och svartbygge

Två ord med ungefär samma betydelse. Om du har byggt något eller startat en verksamhet utan att ha sökt och fått beviljat bygglov kan du behöva betala en byggsanktionsavgift.

Olägenhet

För att kommunen ska utföra tillsyn krävs det att olägenheten bedöms vara av betydande besvär för den som klagar. Av rättspraxis framgår det att det krävs en hel del för att växtlighet ska anses utgöra en betydande olägenhet för omgivningen. Skuggning av tujahäck har exempelvis inte ansetts vara en betydande olägenhet för granne (MÖD 2012-10-30, mål nr P 4796-12) och inte heller träd som skuggade och spred löv i grannes trädgård (MÖD 2015-04-30, mål nr P 9750-14).

Obligatorik ventilationskontroll (OVK)

I plan- och bygglagstiftningen finns bestämmelser om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem, OVK. OVK ska utföras av en certifierad sakkunnig funktionskontrollant. Bestämmelserna om obligatorisk ventilationskontroll i PBL preciseras och konkretiseras i Boverkets föreskrifter, OVK. Syftet med bestämmelserna om OVK är att öka förutsättningarna för ett tillfredsställande inomhusklimat i byggnader.

Hiss

I plan- och bygglagstiftningen finns det krav på kontroll av motordrivna anordningar i byggnadsverk. Kraven preciseras i Boverkets föreskrifter. På grund av de allvarliga konsekvenser som kan uppstå vid fel och brister på hissar och andra motordrivna anordningar är samhällets krav på dessa högre jämfört med andra installationer och anordningar i byggnadsverk.

Du kan läsa mer om tillsyn i Boverkets kunskapsbank.

 

Länsstyrelsen har också gett ut broschyrer om tillsyn inom byggande:

Har du råd att bygga svart? (pdf, 1.4 MB) 

Är fastigheten ovårdad? (pdf, 1.5 MB)

Fungerar hissen? (pdf, 315.3 kB)

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-07-30 09:08