Publicerad 2018-02-05 08:53

Senast uppdaterad 2018-02-21 16:49

Ändringar i bygglag-
stiftningen från den 1 juli 2017

Från och med den 1 juli 2017 trädde följande undantag från bygglovsplikten i kraft. Det innebär att du inte behöver ansöka om bygglov för vissa åtgärder, men du kan däremot behöva göra en anmälan och invänta beslut om startbesked.

På den här sidan informerar vi i korthet om vilka åtgärder som omfattas av de nya lagändringarna. Åtgärderna ska följa gällande detaljplan avseende placering (prickmark), tillåten byggnadsarea, byggnadshöjd och tak –och fasadmaterial. Kontakta oss om du behöver hjälp med att tolka detaljplanen.

Undantagen gäller inte om byggnaden är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i ett sådant område.

Osäker på vad som gäller?

Ta kontakt med stadsbyggnadskontorets kunddisk, så får du hjälp med att ta reda på vad som gäller för just din fastighet.

En- och tvåbostadshus

För en- och tvåbostadshus inom ett område med detaljplan gäller följande:

 • Du får göra en liten tillbyggnad i form av balkong (anmälningspliktig), burspråk eller uppstickande byggnadsdel (till exempel skorstenar och mindre anordningar för ventilation på tak). Om du placerar byggnadsdelen närmare tomtgränsen än 4,5 meter behöver du ett godkännande från berörda grannar. Överenskommelsen bör vara skriftlig. Om inte grannarna ger sitt tillstånd måste du söka bygglov.
 • Du får anordna, uppföra, flytta eller väsentligt ändra upplag och materialgårdar om det är fråga om högst två enheter i form av fritidsbåt, husvagn eller husbil som placeras i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus.
 • Om du placerar byggnadsdelen/anläggningen närmare tomtgränsen än 4,5 meter behöver du ett godkännande från berörda grannar. Överenskommelsen bör vara skriftlig. Om inte grannarna ger sitt tillstånd måste du söka bygglov.

Andra byggnader

För andra byggnader inom ett område med detaljplan gäller följande:

 • Du får färga om, byta fasadbeklädnad och taktäckningsmaterial på fasad och tak som vetter mot kringbyggd gård och som inte har stor allmän påverkan. 
 • För byte av fasadmaterial kan det krävas anmälan och startbesked innan åtgärden får påbörjas om åtgärden innebär att brandskyddet i en byggnad påverkas väsentligt.
 • Du får anordna, uppföra, flytta eller väsentligt ändra upplag och materialgårdar om det är fråga om en anläggning av en liten omfattning i form av en eller flera containrar i omedelbar närhet till en pågående verksamhet inom ett industriområde.
 • Om placeringen av containrar sker närmare tomtgränsen än 4,5 meter behöver du ett godkännande från berörda grannar.

Mindre byggnader på allmän plats

För mindre byggnader på allmän plats, inom ett område med detaljplan, gäller följande:

 • Du får uppföra en ny byggnad om max 15 kvm byggnadsarea (BYA) inom en allmän plats där kommunen är markägare, om byggnaden är placerad på samma plats i högst 3 månader.
 • Byggnaden får vara högst 3 meter i nockhöjd och får användas till ändamål som stämmer överens med detaljplanens bestämmelser.
 • Tänk på att du behöver tillstånd från Polisen för att använda offentlig plats enligt ordningslagen.

Väderskydd för kollektivtrafik

För väderskydd för kollektivtrafiken gäller följande:

 • Du får uppföra fristående väderskydd för kollektivtrafiken inom – och utanför detaljplanelagt område.
 • Väderskyddet får vara högst 15 kvm i BYA och ha en nockhöjd på högst 3 meter. Det avser inte perrongtak på tågstationer.
 • Åtgärden ska följa eventuell gällande detaljplan eller områdesbestämmelser. 
 • Väderskyddet får inte uppföras som en tillbyggnad eller i direkt anslutning till annat väderskydd. Om du behöver uppföra ett väderskydd i direkt anslutning till ett annat krävs det bygglov. 
 • Eventuella reklamskyltar som utgör del av väderskydd är fortfarande bygglovspliktiga.
 • Tänk på att du behöver tillstånd från Polisen för att använda offentlig plats enligt ordningslagen.

Skyltar och ljusanordningar

Undantaget från bygglovsplikt gäller vissa skyltar och ljusanordningar inom ett område med detaljplan. Stadsbyggnadsnämnden har anpassat Malmös riktlinjer för skyltning enligt lagändringen.

I stadsbyggnadsnämndens Råd och riktlinjer skyltning kan du läsa mer om förutsättningar för skyltar och ljus i Malmö.

Undantaget från bygglovsplikt gäller skyltar som är högst 1 kvadratmeter och orienteringstavlor som är högst 2 kvadratmeter, förutsatt att

 • ljusstyrkan är högst 300 candela/kvadratmeter efter solens nedgång
 • ljusstyrkan inte växlar
 • skyltningen inte placeras på eller i anslutning till en särskilt värdefull
 • byggnad, plats eller miljö
 • skyltningen inte utgör en fasadändring.

En lysande eller bildväxlande skylt om högst 1 kvadratmeter  per skyltfönster i gatuplan, förutsatt att

 • budskapen speglar verksamheten
 • ljusstyrkan är högst 300 candela/kvadratmeter efter solens nedgång.

Undantaget från bygglovsplikten gäller även följande:

 • Lysande skyltar inomhus.
 • Skyltar för tillfälliga evenemang (ej försäljnings- och reklamkampanjer) som är uppsatta under högst fyra veckor.
 • Gatupratare som tas in varje dag.
 • Ombyggnadsskyltar och ersättningsskyltar.
 • Affischer på tavlor avsedda för affischering.
 • Valreklam under kampanjtid.
 • Nationsflaggor, flaggor med kommunvapen och liknande.
 • Trafik- eller informationsskyltar och liknande enligt vägmärkes- och sjötrafikförordningarna.