Byggentrepenörer

I de flesta byggprojekt anlitas en utomstående byggfirma med eller utan underentreprenörer.

Observera att det alltid är byggherren som har det yttersta ansvaret för att det som byggs uppfyller de normer och bestämmelser som gäller.

Förutom själva byggavtalet mellan byggherren och entreprenören skall man även tänka på att andra tillstånd t.ex. belamringstillstånd från polisen erhålls.

Byggbelamring och containrar

Om du behöver utnyttja allmän mark för byggupplag, byggskylt eller container behöver du ett tillstånd från polisen.

Miljökrav vid byggverksamhet

Byggnads-, mark- och rivningsarbete kan innebära störningar för miljön och för människors hälsa. Några exempel på arbetsmoment som kan ge upphov till störning är kemikaliehantering, sprängning, borrning, hantering av schaktmassor och utsläpp.

Stadsbyggnadskontoret ger tillstånd till bygg- och rivningsverksamhet och hanterar ansökningar om bygglov och rivningslov. Även om du sökt och fått bygglov kan lokalen/verksamheten behöva anmälas och godkännas enligt bl a miljöbalken och livsmedelslagen.

Se länken nedan för mer information om vad som gäller för byggverksamhet enligt miljöbalken och plan- och bygglagen. Här finns även en del praktiska tips och anvisningar.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-21 11:34