Teknisk anmälanprocessen

Vissa åtgärder kräver inte ett bygglov utan enbart att en teknisk anmälan görs. Här följer en översiktlig beskrivning av vad som händer med din anmälan under processens gång.

1. Anmälan

När din anmälan kommer in till kontoret granskas den för eventuella kompletteringar och en handläggare utses.

Finns det krav på kompletteringar kommer du få ett brev om detta inom några dagar efter att du lämnat in din anmälan. Observera att vi inte påbörjar handläggningen förrän de handlingar som krävs i det aktuella ärendet är inkomna och korrekta. Därför är det viktigt att du ser till att handlingarna är korrekta redan från början.

Gör en teknisk anmälan (ej bygglovspliktig åtgärd)

2. Handläggning

Byggnadsinspektören granskar ärendet utifrån de tekniska egenskapskraven som ställs i plan – och bygglagen och Boverkets byggregler. Exempelvis granskas konstruktionens bärighet och brandskydd samt hygien, hälsa och miljökrav.

3. Tekniskt samråd

Inför beslut om startbesked bjuder stadsbyggnadskontoret in till ett tekniskt samråd. Ett tekniskt samråd är ett möte där vi gemensamt går igenom förutsättningarna för projektet. I enklare ärenden kan samrådsmötet ske per telefon. De som kallas till samrådsmötet är normalt byggherren och kontrollansvarig. Övriga som kan kallas är till exempel konstruktör eller annan sakkunnig.

Om en åtgärd som kräver anmälan uppförs utan att anmälan gjorts eller startbesked har getts är den en olovlig byggnation, så kallat svartbygge. Byggnadsnämnden ska då ta ut en byggsanktionsavgift. Byggnadsnämnden kan också tvinga dig att göra en anmälan eller att återställa, till exempel genom rivning.

4. Slutbesked

Beslut om slutbesked fattas när bygget är slutfört och när förutsättningar finns för att sökande ska få börja använda byggnaden/lokalen etc.

Tänk på att om du börjar använda byggnaden/lokalen etc. innan du har fått ett slutbesked ska stadsbyggnadsnämnden ta ut en byggsanktionsavgift. Sanktionsavgifterna uppgår i de flesta fall till betydande belopp.

Grannes möjlighet att överklaga ett beslut

Startbesked för en åtgärd som kräver anmälan kan inte överklagas av till exempel en granne. Grannen kan istället göra en tillsynsanmälan till byggnadsnämnden som ska påbörja ett tillsynsärende för att utreda om åtgärden strider mot plan- och bygglagstiftningen eller startbeskedet. Byggnadsnämndens beslut i tillsynsärendet kan överklagas.

Hur lång tid tar det?

Normal handläggningstid för att erhålla ett startbesked för en teknisk anmälan är 4 veckor från det att du lämnat in en komplett ansökan.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-06-26 13:08