Tomträtt

Tomträtt är en form av nyttjanderätt i fast egendom. Tomträttshavaren har rätt att nyttja fastigheten på i princip samma sätt som ägare av fastighet mot en skyldighet att betala ersättning i form av årlig avgäld. Tomträttshavaren kan fritt överlåta tomträtten, belåna och hyra ut den.

För äldre tomträtter upplåtna mellan åren 1907 och 1953 gäller andra regler bl.a. är avtalstiden bestämd och avgälden vanligtvis oförändrad under hela avtalstiden. När avtalstiden går ut erbjuds tomträttshavaren som regel ett nytt tomträttsavtal. I samband med detta sker en övergång
till nyare lagstiftning och villkoren blir desamma som vid modern tomträtt. Moderna tomträtter (upplåtna fr.o.m. den 1 januari 1954) har ingen bestämd avtalstid utan löper tillsvidare.

Hur bestäms tomträttsavgälden

Tomträttsavgälden regleras regelbundet och fastställs med utgångspunkt från tomtens markvärde och en avgäldsränta. I samband med reglering av avgälden för kommersiella tomträtter och tomträtter upplåtna för flerfamiljshus gör kommunen en särskild värdering av marken i varje enskilt fall. För småhustomträtter regleras avgälden schablonmässigt. För närvarande används marktaxeringsvärdet.

Uppsägning

Tomträttshavare kan inte säga upp avtalet, men kan däremot sälja tomträtten.

Deklaration

Tomträttsavgälden är avdragsgill i självdeklarationen på samma sätt som räntor på lån i tomträtten. Alla privatpersoner med en tomträtt får varje år en kontrolluppgift på den under föregående år inbetalda avgälden.

Inskrivning

Tomträttsavtal och tilläggsavtal ska skrivas in hos Inskrivningsmyndigheten. En avgift tas ut när tomträtten upplåts och skrivs in första gången. Ändring och förnyelse av avtal är avgiftsfritt. Fastighets- och gatukontoret sköter sedan inskrivningen när avtalet förnyas.

Friköp av tomträtt upplåten för småhusändamål

Som tomträttshavare till småhustomt har du möjlighet att friköpa din tomträtt. Friköpspriset är för närvarande 65 procent av gällande marktaxeringsvärde (nya taxeringsvärden fr.o.m. 2018) eller avgäldsunderlaget – den årliga avgälden dividerad med 0,06 – om detta friköpspris är högre. Friköpspriset får heller aldrig bli lägre än 2008-års marktaxeringsvärde.

Bestämmelserna om tomträtt finns idag i 13 kapitlet jordabalken.

Senast ändrad: 2019-03-21 11:48