Foto: Malin Sandström

Bekämpningsmedel i trädgården

Trots att vi vet att bekämpningsmedel  inte är bra för miljön är det i våra egna trädgårdar som en stor mängd av alla kemiska bekämpningsmedel sprids. Eftersom medlen innehåller många miljöfarliga ämnen som är svåra att bryta ner är det viktigt att användningen minskar.

Prova att sköta din trädgård utan kemiska bekämpningsmedel. Det finns flera mekaniska hjälpmedel och alternativa metoder mot ogräs och ohyra. Använd naturliga gödselmedel som t ex stall- och hönsgödsel, urin, stenmjöl och aska. Undvik konstgödsel.

I många fall behövs inga kemiska bekämpningsmedel för att hålla ogräs eller skadeinsekter borta från trädgården.

Om du trots allt tänker använda kemiska bekämpningsmedel: följ bruksanvisningen noggrant och bekämpa inte när det är risk för regn, då sköljs medlet bort och kan skada livet i mark och vattendrag eller hamna i dricksvattnet. Använd inte bekämpningsmedel på gårdsplaner av grus, singel eller asfalt, då det lätt rinner av med nederbörden. Har du en brunn i närheten kan vattnet i den kontamineras.

Det finns alltid en risk att barn eller djur får i sig gifter om användningen inte sker på rätt sätt. Bekämpningsmedel kan också via vinden och marken spridas från användningsområdet till grundvatten och närbelägna vattendrag. Därför hittas ibland rester i vattenprovsanalyser.

För att ge Malmöborna en bättre miljö har Malmö stad tagit fram en policy för hur man ska minska användningen av kemisk bekämpning i kommunen. Glöm inte att bekämpningsmedel är farligt avfall. Rensa ur förrådet och kontrollera att eventuella bekämpningsmedel är godkända.

Rester av bekämpningsmedel och deras förpackningar ska lämnas till en av kommunens insamlingsplatser.

Godkännande och märkning

Förpackningen ska vara försedd med ett registreringsnummer och det ska också framgå vilken klass medlet tillhör. Klassen avgör vem som får använda bekämpningsmedlet: klass 1 och 2 är bara för yrkesmässigt bruk, medan klass 3 får användas även av privatpersoner.

Senast ändrad: 2018-02-09 10:54