Malmö Innovationsarena

Malmö Innovationsarena är Malmö stads storsatsning för att öka framkomligheten för hållbara innovationer i Malmös stadsutveckling.

Malmö innovationsarena...

Är en innovationsplattform som ska ta byggandet i Malmö till en ny nivå genom att stimulera, utveckla, testa och sprida innovationer som snabbt, hållbart och kostnadseffektivt kan öka antalet bostäder och skapa mer hållbara bostadsområden. För att lyckas behöver vi öka samverkan i och utanför staden och systematisera innovationsarbetet!

Malmö Innovationsarena verkar i pågående stadsutvecklingsprocesser i Malmös sydöstra delar, områden som ligger i närheten till den nya tågsträckningen Malmöringen och de stationer som ska byggas och väckas till liv i anslutning till den. Dessa områden har valts ut just på grund av de möjligheter de nya stationsnära lägena kan medföra och utvecklingspotentialen i området.

Vi arbetar med facilitering av innovationsprocesser och utveckling av metoder och koncept för att innovationer för hållbart bostadsbyggande i både ny- och ombyggnation ska få utrymme i utvecklingen av dessa områden.

Några exempel på vad vi gör:

• Vi arbetar löpande med att identifiera konkreta behov och utmaningar i stadsutvecklingsprocesserna och facilitera matchningen med den eller de som kan bidra till lösningen.

• Vi utvecklar och testar helt nya sätt att finansiera hållbart bostadsbyggande.

• Vi undersöker potentialen i att samutnyttja och dela ytor och funktioner

• Vi arbetar med att medvetandegöra och införa ett mer normkritiskt angreppssätt i stadsutvecklingsprocesserna så att fler kompetenser tas tillvara och fler behov kan mötas

Malmö Innovationsarena finns till för att tillföra resurser och möjligheter till pågående processer i Malmös stadsutveckling, så att vi kunna utvecklas och testa nytt!

Senast ändrad: 2018-06-12 13:31