Stadgar för Malmö stads föreningspris för ideella insatser för en hållbar stad

1. Malmö stads föreningspris för ideella insatser för en hållbar stad på
20 000 kr har instiftats 2012 i syfte att stimulera och belöna engagemang i hållbarhetsfrågor i stadens föreningsliv.

2. Priset skall i första hand delas ut till föreningar och organisationer i Malmö för insatser som bidrar till att minska miljöpåverkan och främja livskvalitet för malmöborna och därmed bidra till en hållbar stad.

3. Priset, som årligen delas ut på hösten, t.ex. på Föreningarnas Dag, består dels av ett penningbelopp dels av ett diplom.

4. Pristagaren utses av en priskommitté, tillsatt av kommunstyrelsen. Förslag till pristagare kan lämnas av vem som helst och skall vara priskommittén tillhanda senast den 31 maj utdelningsåret.

5. Flera pristagare kan utses, varvid priset delas lika mellan pristagarna.

6. Priskommittén skall fatta beslut om pristagare senast den 1 augusti utdelningsåret. Beslutet skall åtföljas av en utförlig motivering.

7. Om priskommittén finner att lämplig pristagare saknas för visst år, äger kommittén rätt att avstå från att utse pristagare.

Stadgarna är fastställda av Kommunfullmäktige i Malmö vid sammanträde 2012-10-25 § 168 och gäller från och med den 1 januari 2013.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2015-03-05 16:33