Miljöförvaltningens roll

Miljöförvaltningen är den lokala myndighet som i första hand ser till att lagar och regler inom miljö- och hälsoskyddsområdet följs. Vid nyetablering av industrier, restauranger och liknande har miljöförvaltningen möjlighet att upplysa om vilka riktvärden för buller som gäller.

Miljöförvaltningens syfte med arbete med bullerfrågor grundar sig på Miljöbalken och att det som är lagstadgat uppfylls vad gäller buller. Miljöbalken är därför inte något effektivt sätt att arbeta mot till exempel grannbuller.

Om bullret från anläggningen överstiger det riktvärde som gäller meddelas vanligtvis råd eller anvisningar till fastighetsägaren och/eller verksamhetsutövaren. En tidpunkt för när åtgärderna ska vara utförda anges också.

Om åtgärder inte vidtas inom angiven tid kan miljöförvaltningen förelägga om åtgärder eller förbud.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2016-07-21 10:40