Om du störs av buller

Om du störs av buller ska du vända dig till den fastighetsägare vars fastighet bullret kommer ifrån. Störs du av verksamhetsbuller i närheten av din bostad, är det företaget och verksamhetsutövaren som du ska kontakta. Här beskriver vi olika sorters buller: vem som ansvarar, vad du själv kan göra och vad miljöförvaltningen kan göra (eller inte kan göra).

Dagens svenska samhälle är det mest ljudalstrande vi någonsin levt i. Vardagslivet har blivit allt ljudligare med hjälp av ny avancerad teknik i bland annat TV- och stereoanläggningar. Fastigheterna är ofta inte anpassade för dagens kraftfulla högtalare och ljuddämpningen i husen kan vara dålig. Det kan vara lyhört - och tar vi inte hänsyn, så stör vi våra grannar.

Om du har problem med buller i din bostad är det i första hand den som äger bullerkällan som du ska kontakta. Hjälper inte det eller om du inte kan nå rätt person så kan du kontakta miljöförvaltningen. Tillfälliga störningar är dock inget som miljöförvaltningen kan hjälpa till med.

Buller från grannar

I flerfamiljshus kan ljud från grannar upplevas som störande. Hög ljudnivå från TV, musik, fester och skällande hundar är några exempel. Oavsett om man bor i hyresrätt eller bostadsrätt får man inte utsätta sina grannar för allt för mycket buller. Men man kan inte kräva att det ska vara helt tyst. Normala ljud som röster, stegljud och brus från vattenledningar får man tåla i viss omfattning.

Vem har ansvaret?

Det är fastighetsägaren (eller hyresvärd för hyresrätt) som har skyldighet att utreda klagomålet. Större fastighetsägare har oftast en störningsjour som man kan vända sig till om störningen är akut. Ta kontakt med din fastighetsägare för att ta reda på om tjänsten finns tillgänglig för dig.

Vad kan du själv göra?

Ibland räcker det att prata med grannen som stör. En god dialog med din granne avhjälper oftast problemet. I hus som är lyhörda händer det att din granne inte är medveten om att du upplever en störning.

Den som äger en bostadsrätt är enligt lag (7 kap. 9 § i bostadsrättslagen) skyldig att "bevara sundhet, ordning och skick inom eller utanför huset", det vill säga alla måste sköta sig. Alla måste också rätta sig efter de särskilda regler som bostadsrättsföreningen har bestämt.

Om en dialog med din granne inte hjälper, ska du vända dig till din fastighetsägare som har utredningsansvaret. Försök att för fastighetsägaren/hyresvärden att beskriva bullret så noggrant och sakligt som du kan. Beskriv också när du störs av bullret. Skriv till exempel ner vilka tider på dygnet som bullret förekommer. Detta kan göra det lättare för fastighetsägaren att hitta störningen.

Om det kommer in klagomål på störningar ska bostadsrättsföreningen/ fastighetsägaren undersöka om de är befogade. Om så är fallet, uppmanas den/de som stör att omedelbart sluta med störningen. Den som trots detta fortsätter att störa sina grannar kan, enligt bostadsrättslagen (7 kapitlet, 18 paragrafen) bli uppsagd och tvingad att flytta. För hyresrätter gäller att hyresgäster ska  se till att de inte utsätter sina grannar för oväsen eller andra störningar (enligt 12 kap. 25 § om hyra i jordabalken). Även från hyresrätt kan hyresinnehavaren som stör bli uppsagd av hyresvärden och tvingad att flytta (12 kapitlet. 42 paragrafen i jordabalken).

Vad kan miljöförvaltningen göra?

Miljöförvaltningen handlägger i normalfallet inte störningar mellan grannar. Störningar orsakade av beteende eller hur någon nyttjar sin bostad kan hanteras med stöd av jordabalken eller ordningslagen. Upplever du störningar orsakade av dina grannar bör du i första hand kontakta dina grannar som ger upphov till störningen och därefter vid behov din fastighetsägare.

Buller från fläktar

I många fastigheter finns det ventilationsfläktar och kylinstallationer. De kan finnas på utsidan av fasader, på vindar eller på andra platser i huset. De kan orsaka buller om installationerna inte är tillräckligt bullerdämpade eller om det inte är placerade med hänsyn till dem som bor i närheten.

Vem har ansvaret?

Det är fastighetsägaren som har skyldighet att utreda klagomål om buller från fläktar. Det innebär att fastighetsägaren, om det behövs, ska mäta hur hög ljudnivån är.

Vad kan du själv göra?

Om du störs av buller i bostaden, vänd dig i första hand till din fastighetsägare/hyresvärd och berätta om problemet. Försök att beskriva bullret och skriv ner vilka tider på dygnet som det låter och var du tror det kommer ifrån. En utförlig beskrivning av problemet kan göra det lättare för fastighetsägaren att lokalisera bullret. Om du inte får hjälp av din fastighetsägare eller om ljudet kommer från en annan fastighet kan du vända dig till miljöförvaltningen.

Vad kan miljöförvaltningen göra?

För att kunna bedöma om ljudet är för högt använder miljöförvaltningen riktvärden från Naturvårdsverket för utomhusbuller och Folkhälsomyndigheten för inomhusbuller. Miljöförvaltningen anser att fastighetsägaren oftast är huvudansvarig för samtliga installationer på fastigheten. Om miljöförvaltningen bedömer att ljudet är för högt kan fastighetsägaren behöva göra utredning eller vidta åtgärder

Buller från byggarbetsplatser

Naturvårdsverket har angett riktvärden för buller från byggarbetsplatser (pdf, 103.9 kB).

Vem har ansvaret?

Det är ägaren till fastigheten som det byggs på som ansvarar för att arbetena inte stör närboende mer än nödvändigt.

Vad kan du själv göra?

Om du upplever att du störs av byggbuller när du vistas i din bostad bör du i första hand kontakta ägaren till den fastighet där byggnationen sker. Försök att beskriva bullret och skriv ner vilka tider på dygnet som det låter. Det kan göra det lättare för fastighetsägaren att veta vilken del av bygget som står för störningen.

Vad kan miljöförvaltningen göra?

Om du har kontaktat den som bygger men upplever att det inte blir någon förbättring så kan du kontakta miljöförvaltningen. För oss är det också viktigt att veta vilka tider på dygnet som de störande arbetena utförs och vilken typ av ljud du upplever som störande. Eftersom de flesta byggnadsarbeten är tidsbegränsade brukar miljöförvaltningen normalt inte bedöma renoveringsbuller som en olägenhet enligt miljöbalken. Vid renoveringar som varar under en lång tid kan vi göra en annan bedömning. Då kan den som bygger behöva vidta åtgärder för att begränsa bullret och till exempel förlägga de mest störande momenten på andra tider. Läs mer om byggbuller.

Buller från trafik

Trafikbuller påverkar vår hälsa, vårt välbefinnande och livskvaliteten.  Trafikbuller kan störa eller hindra vardagliga aktiviteter som sömn, vila, återhämtning och utevistelse. Detta kan skapa irritation och stress.

Vem har ansvaret?

Väghållare i Malmö är antingen Trafikverket (större vägar och järnvägar) eller fastighets- och gatukontoret (övriga vägnätet). Väghållaren ansvarar för att bullernivåerna för den aktuella vägen inte överskrider de nationella riktvärdena. Det långsiktiga målet är att ljudnivå inte ska vara högre än 55 dBA vid fasad till bostäder, vilket är det nationella riktvärdet. I många fall går det inte att nå dit inom överskådlig tid.

Fastighetsägaren har skyldighet att skydda de boende mot buller. Om trafikbuller i bostaden överstiger 30 dBA kan det finnas möjlighet att åtgärda bullret genom att öka bullerskyddet i fastigheten, till exempel genom att byta ut fönster. I vissa fall kan bidrag för detta sökas hos kommunen. Läs mer om bullerskyddsbidrag.

Vad kan du göra?

Om du störs av trafikbuller ska du i första hand vända dig till den som ansvarar för vägen där du bor. I Malmö är det antingen Trafikverket (större vägar och järnvägar) eller fastighets- och gatukontoret (övriga vägnätet). Du bör även kontakta din fastighetsägare som kan veta om det finns möjligheter till åtgärder i fasaden. Är du osäker på vem du ska vända dig till eller inte är nöjd med den hjälp du får kan du kontakta miljöförvaltningen.

Vad kan miljöförvaltningen göra?

Miljöförvaltningen är tillsynsmyndighet och kan ställa krav på att väghållaren vidtar en åtgärd om ljudnivån från trafiken överskrider de nationella riktvärdena.

Läs mer om trafikbuller i Malmö

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-08-07 07:54