Riktvärden för buller

Buller från fläktar, kylanläggningar och liknande som placerats utomhus bedöms enligt Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller (SNV - Statens Naturvårdsverk - Råd och riktlinjer 1978:5), tabell för nyetablering av industri. Mätningen sker utomhus till exempel vid den boendes fasad eller tomtgräns.

Vid bedömning av buller inom fastigheter tillämpas Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13). Riktvärdet för den ekvivalenta ljudnivån, 30 decibel, gäller ihållande störningar, till exempel en fläkt. Ljud med hörbara tonkomponenter bedöms strängare, till exempel musik. Nivåer ner till 25 decibel, ekvivalentnivå (genomsnittsnivå under en viss tidsperiod), kan uppfattas som störande. Vid störningar från musikverksamhet, till exempel restaurang eller nattklubb, anges 25 decibel som ett riktvärde enligt praxis.

Riktvärdet för maximalt buller är 45 decibel och avser ofta återkommande bullerstörningar, till exempel en hiss.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd innehåller också riktvärden för lågfrekvent buller. I de fall där miljöförvaltningen bedömer det nödvändigt kan en mer omfattande mätning utföras, så kallad tersbandsmätning.

  • Decibel (dB) = Logaritmisk enhet för ljudtrycksnivå. Tre decibel motsvarar en fördubbling av den fysikaliska ljudstyrkan.
  • Maximal ljudnivå = Kortvarigt högt ljud, till exempel slagljud

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-09 11:38