Vad säger lagen?

Buller i bostäder och från industrier regleras i miljöbalken. I balken anges bland annat att en bostad ska ge betryggande skydd mot buller.

Enligt miljöbalken kan både fastighetsägaren och verksamhetsutövaren tvingas till att vidta åtgärder om det finns risk för att olägenheter för människors hälsa eller miljön uppstår.

Fastighetsägaren/verksamhetsutövaren kan också föreläggas att utföra och bekosta bullermätningar och utredningar om tillsynsmyndigheten anser att det är nödvändigt. Enligt balken ställs även krav på försiktighetsmått för att förebygga olägenheter.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2016-07-21 11:06