Publicerad 2015-04-28 10:48

Senast uppdaterad 2015-09-22 16:05

Luftkvaliteten vid Södervärn

Trots att luftkvaliteten i Malmö ur ett internationellt perspektiv är bra, påverkas både människa och miljö negativt av luftföroreningar. Miljöförvaltningen mäter luften kontinuerligt på olika platser i Malmö för att följa luftkvalitetsutvecklingen. Mätningar har gjorts vid Södervärn, som är en stor och viktig knutpunkt för trafiken. Här är slutsatserna av rapporten.


Miljöförvaltningen gjorde luftkvalitetsmätningar mellan den 19 juni 2013 och den 8 oktober 2014 med sin mobila mätvagn i området kring Södervärn och Södra Förstadsgatan. Det som miljöförvaltninge mätte var halter av partiklar (PM10 och PM2.5), kvävedioxid, vindriktning och vindhastighet. Mätningen gjordes i två perioder: innan den stora bussomläggningen som gjordes vid Södervärn och Rådmansgatan den 3 mars 2014 och efter bussomläggningen

Luftföroreningarna har minskat med bussomläggningen

Mätningarna visar att kvävedioxidhalterna har minskat med tio procent på Södra Förstadsgatan efter bussomläggningen. Under åren vid Citytunnelns byggande var halterna högre just under den perioden. Södra Förstadsgatan har varit Malmös näst smutsigaste (ur luftkvalitetssynpunkt) plats i Malmö (Amiralsgatan mest luftföroreningar). Värdena har legat över luftkvalitetsnormen, men med flera åtgärder varav bussflytten varit den största, har vi fått ned kvävedioxidhalten mycket. Det har tidigare gjorts mätningar på Södra Förstadsgatan (år 2003-2004) och om man jämför med idag, har kvävedioxidhalterna minskat med cirka 20 procent. Trafiken på Södra Förstadsgatan norr om Södervärn har minskat med cirka tio procent.

På Carl Gustafs väg, dit en del av trafiken flyttats till, har halterna ökat något (cirka 13 procent), men detta är under miljömålets värden. Bullernivån har här ökat något, men det har gjorts åtgärder för detta kring exempelvis förskolorna i området.

I förhållande till de nationella miljökvalitetsnormerna (miljökvalitetsnormen är ett direktiv om lägsta tolererbara miljökvalitet för bland annat vatten, mark och luft),så ligger kvävedioxid-halterna lägre på Carl Gustafs väg medan de på Södra Förstadsgatan tangerar  miljökvalitetsnormen efter bussomläggningen.

Slutsatsen är att det behöver göras ytterligare åtgärder för att miljökvalitetsnormerna med säkerhet ska understigas på Södra Förstadsgatan. Jämförelsen med mätningen 2003-2004 visar på en positiv utveckling. Miljöförvaltningen kommer med all säkerhet att återkomma med uppföljande mätningar inom en femårsperiod.

Så här har trafikflödena förändrats under en tioårsperiod kring Södra Förstadsgatan.

Så här har kvävedioxidhalterna ändrats under en tioårsperiod.

Läs hela rapporten - hitta den under rapporter 2015