Publicerad 2014-06-23 16:03

Senast uppdaterad 2014-11-25 11:23

Tungmetaller har mätts

Dalaplan

Tungmetallerna arsenik, kadmium, nickel, bly och polycykliska aromatiska kolväten (förkortat PAH) är alla luftföroreningar som har miljökvalitetsnormer men där halterna i Malmö är så låga att de bara mäts ungefär vart femte år. De senaste mätningarna från hösten 2013 har redovisats i en rapport.

Den senaste mätning av tungmetaller och PAH pågick mellan den 8 augusti och den 9 december 2013 vid torget på Dalaplan och på Rådhusets tak. De uppmätta halterna var mycket låga för alla parametrar, och samtliga miljökvalitetsnormer klaras med god marginal. För benso(a)pyren, som är en del av PAH, finns även ett fastställt miljömål på 0,1 nanonogram per kubikmeter som också uppfylls. Halten benso(a)pyren på Dalaplan är den högsta i förhållande till miljökvalitetsnormen: knappt 7 procent av normen.

Tidigare mätningar

Halterna av tungmetaller och PAH var dessutom betydligt lägre under mätperioden 2013 än under förra mätperioden 2007-2008. Det innebär dock inte att halterna generellt blivit lägre. Skillnader i meteorologiska förutsättningar och i mängden luftburna partiklar PM2.5 under perioderna gör det svårt att direkt jämföra resultaten från de två mätningarna med varandra.

Tungmetallerna minskar

I rapporten gjordes en så kallad korrelationsanalys där slutsatsen dras att halterna av kadmium, arsenik och bly korrelerar väl med halterna av PM2.5, det vill säga när halterna av kadmium, arsenik och bly är höga – är även halterna av PM2.5 höga. Detta innebär att för att halten av tungmetaller ska minska krävs antingen att mängden partiklar PM2.5 uppvisar en långsiktig minskning, eller att det sker en långsiktig minskning av tungmetallsinnehållet i de luftburna partiklarna PM2.5.

IVL Svenska Miljöinstitutets nedfallsmätningar av tungmetallerna kadmium, arsenik, nickel och bly i Arup som gjordes mellan 1986 och 2008 visar en tydlig minskning av halterna av alla uppmätta föroreningar. Detta innebär att det är troligt att den minskning av tungmetallhalter i utomhusluften som syns i mätningen i Malmö under hösten 2013 inte är tillfällig.

Både på Rådhuset och på Dalaplan är halterna fortsatt låga, vilket gör att  att miljöförvaltningen kan fortsätta mäta tungmetaller och aromatiska kolväten (PAH) vart femte år.