Publicerad 2016-12-09 08:09

Senast uppdaterad 2016-12-14 15:47

Finns det skadliga kemikalier i plastpoolen?

Plastleksak till pool. Foto Miljöförvaltningen Malmö stad

Kan det finnas skadliga ämnen i plastpoolen eller i plastkrokodilen som barnen leker med i poolen? Nej, är svaret, visar en undersökning som genomförts av fyra miljöförvaltningar.

Miljöförvaltningarna i Stockholm, Malmö, Göteborg och Helsingborg samarbetar kring kemikalietillsyn med fokus på kemikalier i varor. Under våren och sommaren 2016 har ett projekt utförts med fokus på butiker som säljer poolkemikalier och poolleksaker.

Miljöförvaltningarna besökte 25 butiker som säljer små barnpooler av plast, badleksaker och poolkemikalier. Plastvarorna analyserades med avseende 12 ftalater (mjukgörare) och klorparaffiner som är förbjudna eller på olika sätt begränsade. Vad gäller poolkemikalierna kontrollerades märkningen och förvaringen av dessa.

Resultatet av analyserna visade att inga av de analyserade varorna innehöll otillåtna halter av förbjudna eller begränsade ämnen. Några varor innehöll mycket låga halter, dock långt under 0,1 procent av varans vikt, vilket är gränsen för att informationsplikten (skyldigheten för butiker att informera om varornas kemikalieinnehåll) ska gälla.

Poolkemikalier ska, liksom andra kemiska produkter, vara märkta om de har farliga egenskaper. De kan till exempel vara frätande.  Märkningen ska göra att konsumenter ska kunna hantera kemikalierna säkert.

- Detta är en angelägen varugrupp att undersöka eftersom barn är målgruppen. De kemikalier som tillsätts vattnet förvaras i många butiker så att även barn kommer åt dem, säger Ellinor Josefsson, miljöinspektör i Malmö stad. 

Viktigt för butiker att ställa krav på leverantörerna

De flesta butiksinnehavare känner till att det finns regler om kemikalier i varor och har också rutiner för att kunna svara på kundernas frågor. De känner också till att kemikalier ska märkas. Men att de också har ett ansvar för att säkerställa att den barnskyddande förslutningen fungerar och att produkterna är försedda med taktil märkning är inte lika känt. Här litar butikerna på leverantörerna. Kunskapen om hur och vilka krav man ska ställa när man köper in varor har visserligen blivit bättre men många saknar fortfarande tillräcklig kunskap för att kunna ställa krav på kemikalieinnehållet.