Publicerad 2017-10-11 10:53

Senast uppdaterad 2017-10-11 17:16

Kvävedioxid minskat nio procent

Luften i Malmö har blivit bättre

Malmö har som andra kommun i Sverige lyckats genomföra så mycket insatser för förbättring av luftens kvalitet att länsstyrelsen nu avslutar åtgärdsprogrammet för kvävedioxid. Sedan åtgärdsprogrammet antogs har halterna minskat med nio procent i centrala delarna av staden. Under samma period har trafikmängden minskat med 15 procent.

Åtgärdsprogrammet har funnits sedan 2007 och togs fram för att Malmö skulle kunna uppnå miljökvalitetsnormerna avseende kvävedioxid. Det togs fram i samarbete mellan Malmö stad, berörda regionala aktörer och länsstyrelsen. Det första programmet innehöll åtgärder för att främja kollektivtrafiken, begränsa biltrafikens tillväxt och utnyttja trafikplanering för att förbättra Malmös luftkvalitet. Programmet reviderades 2011 genom att åtgärderna förtydligades och ansvariga utförare utsågs för varje åtgärd. Fem år senare, 2016, visar luftkvalitetmätningarna i Malmö att det på ingen av mätplatserna sker överskridande av normerna. Länsstyrelsen i Skåne län har därför beslutat att avsluta åtgärdsprogrammet.

– Nyckeln till framgång menar jag är att vi inom staden arbetade tätt ihop och tog fram åtgärder och lösningar som fungerade. Dessutom har åtgärderna genomförts till punkt och pricka och vi har varit duktiga på att följa upp och hålla i, säger Henric Nilsson, chef för miljöförvaltningens enhet Miljöövervakning och analys.

Framgångsrika åtgärder

Många olika åtgärder har genomförts i Malmö för att komma tillrätta med luftkvaliteten avseende kvävedioxid. Några exempel är:

  • Införande av Malmöexpressen (dubbelledbussar med el-/gashybridteknik, signalprioriterade korsningar, påstigning i alla dörrar för kortare stopp, busskörfält på Amiralsgatan)
  • Busstrafikfiler (har gett bättre framkomlighet åt kollektivtrafiken och begränsat övrig motorfordonstrafik)
  • Pendlarparkeringsplatser har skapats (för att pendlare lättare ska kunna parkera bilen utanför Malmö och ta kollektivtrafik in)
  • Åtgärder i Malmö stads cykelprogram som förbättrar möjligheterna för cykeltrafik.

Luftkvaliteten i framtiden

Malmö stad kommer att fortsätta arbeta för en förbättrad luftkvalitet. Ett antal kollektivtrafiksatsningar är till exempel på gång: utbyggnad av Malmöexpressen, regionala kollektivtrafiksatsningar och utbyggnad av cykelbanor. Tekniska nämnden ansvarar för stadens trafikplanering och -situation medan miljönämnden ansvarar för att kontrollera luftkvaliteten i staden.

–  Vi har under många år arbetar brett för att förbättra luftkvaliteten i Malmö, inte minst genom satsningar på kollektivtrafik och på fler cykelvägar. Jag är glad att det har gett de resultat vi har velat, nämligen bättre luft. Men arbetet har också lett till färre tunga fordon och fler cyklister på Malmös gator, vilket innebär att stadsmiljön har blivit tryggare på köpet. Malmös åtgärder visar att det är framgångsrikt att uppmuntra människor till att använda alternativa transportslag framför att förbjuda en viss sorts fordon, säger Andreas Schönström (S), kommunalråd med ansvar för teknik och miljö.

– Jag kan med glädje konstatera att den oro och de farhågor som fanns för Malmös luft för ett decennium sedan inte har infriats, och tack vare åtgärderna som gjorts ligger vi i dag under alla riktmärken. Men vi kan göra ännu mer för att förbättra luften, och det är ett arbete som vi gör bäst tillsammans, säger Carina Svensson (S), miljönämndens ordförande.

Sedan åtgärdsprogrammet antogs har kvävedioxidhalterna i centrala staden sjunkit med nio procent och trafiken har under samma tid sjunkit med femton procent. Under 2016 överskreds inte miljökvalitetsnormerna vid någon av mätpunkterna i Malmö.

Kvävedioxid är en parameter som är ganska enkel att mäta och är i sig själv inte den ”farligaste” luftföroreningen, men en väldigt bra indikator på hur luften mår. Exempel på andra luftföroreningar som mäts kontinuerligt är ozon, svaveldioxid och partiklar.

Läs mer om hur luften i Malmö mår